Brukerverktøy

Nettstedverktøy


arbeidsprosess:detaljplan

Forventninger til prosjekteringen i Detaljplan

Hensikt

Denne siden beskriver aktiviteter for gjennomføring av detaljplanarbeidet. Prosjekteringsprosessen består av mange aktiviteter som bør foretas i riktig rekkefølge og med akseptvurderinger underveis for å sikre underlag for påfølgende aktivitet. Rekkefølgen kan tilpasses prosjektets omfang etter avtale med prosjektleder.

For en beskrivelse av formålet med Detaljplan, se Prosjektgjennomføring.

Forventninger til digital planlegging og leveranser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelse i kontrakt. En manglende akseptert dokumentasjon i forhold til beskrivelsen i prosessen vil medføre at leveransen vil bli forstått som ikke levert.

ProsjekteringsprosessDette er en foreløpig prosessbeskrivelse for kjerneprosessen utarbeidelse av detaljplan

Vi arbeider med å utarbeide en samordnet prosessbeskrivelse for fagene.

Prosjekteringsprosess detaljplan

Beskrivelse av aktiviteter

Her følger en beskrivelse av de viktigste aktivitetene som inngår i et typisk detaljplanfprosjekt og som den prosjekterende bidrar til eksplisitt.

Etablere felles planforståelse

Utarbeide planunderlag

Prosjektere tiltak

Faseplanlegging

Trafikal teknisk godkjenning

Kostnadsestimering

Kvalitetssikring

Gjennomføring av analyser

Samfunnsøkonomisk analyse

Analyse for ytre miljø

SHA-analyse

RAMS-analyse/risikovurdering

Risikovurdering av togframføringssikkerhet i anleggsperioden

Usikkerhetsanalyse

Akseptvurdering / kontroll og godkjenningspunkt

 • Aksept av plangrunnlag
 • Aksept av leveranse
 • Aksept av faseplan
 • Funksjonell godkjenning - TTG
 • Aksept av leveranse

Kravdokumenter

Til grunn for leveransen så forventer vi at følgende dokumenter blir lagt til grunn:

Merk:

 • Aktivitetene som vises er kun et utvalg av alle delaktivitetene i et detaljplanprosjekt. Det er aktiviteter der den prosjekterende har et eksplisitt bidrag. Prosjektleders aktiviteter som ikke berøerer de prosjekterende direkte vises for eksempel ikke.
 • Eventuell omprosjektering grunnet resulatet i analyser eller andre årsaker samt delvis overlappende aktiviteter er ikke illustrert i figuren.
 • Kontraheringsprosessen er ikke vist. Den prosjekterende kan med fordel bidra med faglige innspill i denne også.
 • For fagområdet Signal gjelder en egen prosess, se beskrivelse på fagsiden til signal.
 • Se i tillegg hver enkelt fagside for forventninger som er fagspesifikke.
 • Samfunnsøkonomisk analyse er ikke vist i prosessen da denne ikke påvirker selve prosjekteringen. I analysen benyttes derimot prosjektert løsning som grunnlag for konsekvensanalyse og siling av løsninger.

Systemgrensesnitt

Prosjektering av jernbane er en kompleks tverrfaglig prosess der alle fag har grensesnitt mot ett eller flere av de andre fagene. Det må sikres at alle systemgrensesnitt ivaretas. Følgende tabell bør benyttes som et hjelpemiddel under hele prosjekteringsprosessen: Oversikt over systemgrensesnitt. Tabellen er ikke uttømmende.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende i fra 5.02.2019

Send tilbakemelding på denne siden

arbeidsprosess/detaljplan.txt · Sist endret: 2021/08/17 10:54 av stun