Brukerverktøy

Nettstedverktøy


banedata:banedatakatalog:overbygning:ko-spv

KO-SPV Sporveksel/sporkryss

Definisjon

Sporveksel/sporkryss:

  • Sporveksel; Sporkonstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere togveier
  • Sporkryss; Konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre

Sporvekselen skal beskrive den fysiske egenskapen for hvilken vei avvikssporet kurver. Dette kan være ulikt sporvekselens normalretning som defineres ut fra instillinger i sikringsanlegget og viser hvilken innstilling som er normalretningen i drivmaskinen. Normaltetningen viser om sporet har den samme sportypen før og etter sporvekselen. Om begge sporene har den samme sportypen etter sporvekselen blir det et avvik i forhold til den fysiske retningen. Sporvekselen skal ha det spornummeret som er sporvekselens normalretning.

Når det gjelder registrering av aksjonsgrenser for automatisk generering av UKV dersom måleverdier når/ underskrider en gitt verdi er det «Vedlikeholdsgrensa» i teknisk regelverk som gjelder for Sporveksel/ sporkryss (KO-SPV). Dette fordi det ikke er fastsatt noen «Tiltaksgrenser» for objekttypen Sporveksel/ Sporkryss i teknisk regelverk.

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst @adresse
Navn/Nr Felt for tilleggsinformasjon. Angis med sporvekselnummer Ved behov Alfanumerisk <SPV5>
Merknad Tilleggsinformasjon Ved behov Alfanumerisk KOSPO01
Avvik Retning på sporet med størst krumning (minst radius) sett fra stokkskinneskjøt Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO02
Stigning Avvikssporets endring sett fra sporvekselens teoretiske kryss Må fylles ut Numerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO03
Radius avvik Radius på avvikssporet fra stokksinneksjøt til rettpartiet Må fylles ut Numerisk enhet meter <650> KOSPO04
Radius gjennomkjør Radius på det gjennomgående sporet, Ved rett spor settes verdien 0 Må fylles ut Numerisk enhet meter <0> KOSPO05
Skinneprofil Type skinne som er benyttet i sporvekselen Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO06
Sportype Beskrivelse av sportype før og etter i den valgte normalretningen. Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Ny/brukt Første gangs innleggelse eller om sporvekselen tidligere har vært brukt et annet sted Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Produsert år Dato for når objektet er produsert nye evt. tatt i bruk. Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Låsing Metode for å styre retning i sporvekselen under trafikk Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Sikring Metode for å kontrollere stillingen til sporvekselen Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Hovedtegnings nr. Tegningsnummer på sporvekseltegningen i ProArc Må fylles ut Må fylles ut Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Sted Sted sporveksel er plassert Må fylles ut Alfanumerisk <Hauerseter st., 2130 , Stasjon> KOSPO07
Svilletype Sviller som sporvekselen er montert på Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Tunge/tungeparti byttet år Dersom tunge ikke er skiftet siden sporvekselen ble idriftsatt settes idriftsatt år Må fylles ut Årstall <2014> KOSPO07
Kryss byttet år Dersom kryss ikke er skiftet siden sporvekselen ble idriftsatt settes idriftsatt år Må fylles ut Årstall <2014> KOSPO07
Sviller byttet dato Dersom sviller ikke er skiftet siden sporvekselen ble idriftsatt settes idriftsatt dato Må fylles ut Datoformat <31.12.2014> KOSPO07
Tungetegnings nr. Tegningsnummer på tungetegningen i ProArc Om kjent Alfanumerisk Fra produsent KOSPO07
Krysstegnings nr. Tegningsnummer på krysset i ProArc Om kjent Alfanumerisk Fra produsent KOSPO07
Befestigelse Befestigelse som forbinder sporvekselen til sviller Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Deksel/Snøbeskyttelse Om det er montert deksel eller snøbeskyttelse på veksel eller rådegrav Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Glideflate Type glideflate under den bevegelige delen av tungepartiet Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Tungerulle Om det er tungerulle under sporvekselens tungeparti Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Type tungerulle Type tungerulle hvis det er montert Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Retning Den fysiske avviksretningen til sporvekselen Må fylles ut Alfanumerisk Valg fra tilvalgliste KOSPO07
Normalretning Den prioriterte stillingen sporvekselen har ved rutemessig trafikk, ofte vist som drivmaskinens normalstilling Må fylles ut Alfanumerisk Fra rutetabell/signaltegning

Tilvalgliste

Vekseltype

Avvik

Stigning

Skinneprofil

Sportype

Ny / brukt

Låsing

Sikring

Hovedtegnings nr.

Svilletype

Tungetegnings nr.

Krysstegnings nr.

Glideflate

Befestning

Deksel/Snøbeskyttelse

Tungerulle

Type tungerulle

Retning

Definisjon

kryssveksel - sporveksel med orienteringsretning Begge km-retning

For doble kryssveksler kan trafikkeres i begge kryssvekselens retninger. Tilhørende sporobjekt er det gjennomgående høyest prioriterte sportype.

Sporveksel med orienteringsretning Med km-retning

Sporvekselen stokkskinne må ligge innenfor sporobjektets KO-SPO Fra-km < KO-SPV-Km ⇐ KO-SPV Til-km

  1. KO-SPO-objekts Fra-km mindre enn vekselens km, og
  2. KO-SPO-objektets Til-km større eller likt vekselens km.

Sporveksel med retningsorientering Mot km-retning

Sporvekselen stokkskinne må ligge innenfor sporobjektets Fra-km < vekselens Km og vekselens km ⇐ Til-km

  1. KO-SPO-objekts Fra-km mindre enn vekselens km, og
  2. KO-SPO-objektets Til-km større eller likt vekselens km.


Send tilbakemelding på denne siden

banedata/banedatakatalog/overbygning/ko-spv.txt · Sist endret: 2021/08/31 08:46 av sten-test