Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digital_planlegging

Digital planlegging

{{:fag-underbygning.png?nolink&200|

Denne siden er en samling av dokumenter og rettledninger i forbindelse med planlegging av jernbaneanlegg. Selv om beskrivelser og tekst som kan fremkomme her kan gi en føring for gjennomføring av prosjektering, vil det alltid være de kontraktsmessige forholdene som vil gjelde.

Jernbaneverket ønsker å legge til rette for at prosjekteringen skal kunne gjennomføres på en mest mulig effektivt og enklest måte. Jernbaneverket er for tiden med på å utvikle nye metoder for å prosjektere og planlegge. Derfor vil det kunne skje endringer av disse beskrivelsene, som vil kunne forventes å tas i bruk uten at dette formidles. Benytt derfor alltid siste elektroniske versjon av disse dokumentene.

Håndbok digital planlegging

Håndbok Digital planlegging, STY-600239, inngår i Jernbaneverket sitt styringssystem. Innholdet i denne håndboken benyttes for teknisk prosjektering av Jernbaneverket sine anlegg. Hensikten er å sikre en enhetlig digital planlegging, sikre at planer utarbeides på grunnlag av oppdatert og nødvendige grunnlagsdata, tilrettelegging for bruken av ulike programverktøy, og at planer og løsninger kan overføres, dokumenteres og arkiveres. Data som planlegges skal kunne videreformidles til andre aktører og til utførende enhet, og inngå i sluttdokumentasjonen i anlegget.

Håndboken er for tiden under revisjon. Den er ventet utarbeidet som høringsversjon i løpet av 2016. Den vil omfatte nye og forenklede metoder for å prosjektere. Den vil inneholde tidsmessige endringer og i større grad bli samstemt med andre metoder og standarder, bl.a. Statens Vegvesen sin håndbok V770.

STY-600239 håndbok Digital planlegging i Jernbaneverket.

Objektbiblioteket

Jernbaneverket tilbyr en samling av de mest vanlige objektene gjennom Objektbiblioteket for å kunne effektivisere prosjekteringen. De elementene som ligger tilgjengelig i biblioteket er forenklede og produktuavhengige volumobjekter.

Ved bruk av biblioteket så aksepterer brukeren disse forutsetninger:

Bruken av biblioteket fritar ikke den prosjekterende for det ansvar som ligger i å kvalitetssikre prosjektet. Objektene som ligger tilgjengelige er bare å anse som veiledende. Detaljer med utforming, størrelser og plasseringen av objektene/ elementene er ikke å se som dokumenterte, da dette kan variere fra anlegg til anlegg. Utforming, type og størrelse av objektene må kontrolleres før bruk særlig der det er begrenset areal for plassering. Jernbaneverket påtar seg ikke ansvar ved feil eller uoverensstemmelser med objekter i biblioteket.

De som prosjekterer for Jernbaneverket, og tar i bruk objektbiblioteket, påtar seg å samarbeide for å utvide biblioteket med manglende eller reviderte objekter. Eierrettighetene for disse objektene tilfaller Jernbaneverket fritt for innlegging i biblioteket. Det er da en forutsetning at disse da kan benyttes vederlagsfritt for alle samarbeidspartnere til Jernbaneverket.

Du finner objektbiblioteket i venstre meny eller ved å klikke her.

Prosjekteringsveileder

Dette er en veileder for hva som typisk forventes og bør tas hensyn til ved prosjektering av jernbaneanlegg. Veilederen gir eksempeltegninger og informasjon om forventet omfang i ulike planfaser, med fokus på hovedplaner, detaljplaner og byggeplaner. Veilederen er et supplement til teknisk regelverk og tekniske håndbøker. Den skal bidra til bedre planlegging og mer ensartet praksis, men er ikke bindende. Ved uoverensstemmelser er teknisk regelverk og tekniske håndbøker bestemmende.

Du finner prosjekteringsveilederen i venstre meny eller ved å klikke her.


Send tilbakemelding på denne siden

digital_planlegging.txt · Sist endret: 2016/04/29 12:14 av stun