Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digital_planlegging

Digital planlegging

{{:fag-underbygning.png?nolink&200|

Denne siden er en samling av dokumenter og rettledninger i forbindelse med planlegging av jernbaneanlegg. Selv om beskrivelser og tekst som fremkommer her kan gi en føring for gjennomføring av prosjektering, vil det alltid være de kontraktsmessige forholdene som vil gjelde.

Bane NOR ønsker å legge til rette for at prosjekteringen skal kunne gjennomføres på en mest mulig effektiv og enkel måte. Bane NOR er for tiden involvert i arbeid med å utvikle nye metoder for å prosjektere og planlegge. Derfor vil det kunne foretas endringer av disse beskrivelsene som vil kunne forventes å tas i bruk uten at dette formidles. Benytt derfor alltid siste elektroniske versjon av disse dokumentene.

Håndbok digital planlegging

Håndbok Digital planlegging, STY-600239, inngår i Bane NORs styringssystem. Innholdet i denne håndboken benyttes for teknisk prosjektering av Bane NORs anlegg. Hensikten er å sikre en enhetlig digital planlegging, sikre at planer utarbeides på grunnlag av oppdatert og nødvendige grunnlagsdata, tilrettelegging for bruken av ulike programverktøy, og at planer og løsninger kan overføres, dokumenteres og arkiveres. Data som planlegges skal kunne videreformidles til andre aktører og til utførende enhet og inngå i sluttdokumentasjonen av anlegget.

STY-600239 håndbok Digital planlegging.

Utdrag av håndboka vil du finne her:

Håndboken er under revisjon og dette er en foreløpig arbeidsversjon: Digital planlegging

Leveranse av tegninger og modeller

Krav til fremstilling av modeller og tegninger med kart

Navngiving av prosjekteringsdokumenter

Objektbiblioteket

Bane NOR tilbyr en samling av de mest vanlige objektene gjennom Objektbiblioteket for å kunne effektivisere prosjekteringen. De elementene som ligger tilgjengelig i biblioteket er forenklede og produktuavhengige volumobjekter.

Brukeren aksepterer følgende forutsetninger ved bruk av biblioteket:

Bruken av biblioteket fritar ikke den prosjekterende for det ansvar som ligger i å kvalitetssikre prosjektet. Objektene som ligger tilgjengelige er bare å anse som veiledende. Detaljer med utforming, størrelser og plasseringen av objektene/ elementene er ikke å anse som dokumenterte, da dette kan variere fra anlegg til anlegg. Utforming, type og størrelse av objektene må kontrolleres før bruk særlig der det er begrenset areal for plassering. Bane NOR påtar seg ikke ansvar ved feil eller uoverensstemmelser med objekter i biblioteket.

De som prosjekterer for Bane NOR og tar i bruk objektbiblioteket, påtar seg å samarbeide for å utvide biblioteket med manglende eller reviderte objekter. Eierrettighetene for disse objektene tilfaller Bane NOR fritt for innlegging i biblioteket. Det er en forutsetning at disse da kan benyttes vederlagsfritt for alle samarbeidspartnere til Bane NOR.

Du finner objektbiblioteket i venstre meny eller ved å klikke her.


Send tilbakemelding på denne siden

digital_planlegging.txt · Sist endret: 2017/10/13 13:32 av stun