Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:hensikt

Innholdsfortegnelse

Rev. 08

Mål og hensikt

Håndbok digital planlegging konsernprosedyre er forankret i STY-605015 Prosjekterings- og byggeledelse – konsernprosedyre. Målet med Håndbok digital planlegging er at den skal benyttes til all teknisk prosjektering av Bane NORs jernbaneanlegg. Hensikten med Håndbok digital planlegging er å sikre en enhetlig digital planlegging med modellbasert planlegging, prosjektering, bygging og dokumentasjon. Dette for å sikre at planer utarbeides på grunnlag av oppdatert og nødvendige grunnlagsdata, og at planer og løsninger kan overføres, dokumenteres og arkiveres. Innholdet gjelder for alle som utarbeider med slike planer til prosjektet.

  • En felles plattform for all prosjektering som skaper større forståelse og respekt for hverandres fag, og gir grunnlag for samhandling og tverrfaglig konfliktkontroll.
  • Lettere å avdekke konflikter og problemer som kan oppstå under gjennomføring og bygging av anlegget. Synliggjør areal og volumbehov i prosjektet, og evt. kollisjoner av objekter, under prosjekteringsfasen. Reduserer behovet for endringer og omprosjektering i byggefasen.
  • Høyere kvalitet og større nøyaktighet av det som prosjekteres. Prosjekterende må legge mer detaljer og nøyaktighet inn i prosjekteringen slik at modellen blir seende ut mest mulig realistisk. Feil i prosjekteringen kommer tydelig frem. Bedre prosjekteringsgrunnlag kommer utførende entreprenør til gode som slipper å gjøre tilpassinger på stedet.
  • Siktkrav og det visuelle inntrykk blir simulert. Gir mulighet for at prosjekterende og evt. arkitekter kan utforme anlegget på en visuell best mulig måte for de reisende og for å skape et enhetlig og gjennomtenkt driftsmiljø.
  • Entreprenøren får mer informasjon som bedrer beregningsgrunnlaget for prissetting av oppdraget. Letter muligheten til å sjekke data i tilbudsdokumentasjonen og simulere driften av anlegget. Mer informasjon skaper større tillit mellom byggherre og entreprenør og man hindrer tillegg som følge av usikkerhet og misforståelser.
  • Entreprenør får mer data til gjennomføring og bygging. Data fra modellen kan benyttes direkte på byggeplassen der alle prosjekteringsdata ligger tilgjengelig og lett å sette ut i marka.
  • Modellen er grunnlaget for økt dokumentasjon og kontroll av det ferdige anlegget, og danner ekstra informasjon i en sluttdokumentasjon.
  • Gir mulighet for å synliggjøre hva tiltaket går ut på til publikum, grunneier og de som skal godkjenne og vedta planene.

Omfang

Denne konsernprosedyren gjelder for all prosjektering av jernbaneinfrastruktur. Denne håndboken omfatter både prosjektering med modeller og med tradisjonelle papirtegninger. Her omtales retningslinjer for å utføre ensartet oppbygging av digitale tegninger. Håndboken vil være en felles beskrivelse for metoder og løsninger til den tekniske planleggingen, prosesser rundt, og visualiseringen av denne. Større prosjekter har behov for å gjøre tilpasninger utover håndboka, og det bør i de tilfelles lages et avtaledokument for prosjektet. Beste praksis viser et eksempel på et slikt avtaledokument med forslag til de temaer det kan være nødvendig å avklare for prosjektet. Det er aktuelt å prosjektere modellbasert helt fra tidligste planfase, men det er viktig å vurdere hvilke grunnlagsmodeller og fagmodeller som er nødvendig iht. planfasen og detaljeringsgraden i de ulike fagmodellene.

Definisjoner

Forkortelser / uttrykk Beskrivelse / definisjoner
Grunnlagsdata Alle data som er grunnlag for et prosjekt, ofte brukt som betegnelse på ulike kartkilder.
BIM BIM; BygningsInformasjonsModell er en integrert metode for bedre administrasjon av data og informasjonsflyt ved å digitalisere et jernbaneanlegg gjennom hele livssyklusen. BIM er både en modell og en arbeidsmetodikk, og skal være sentral i alle prosjektets aktiviteter og samarbeide mellom alle parter i prosjektet. Dette inkluderer informasjonsutveksling basert på åpne standarder og modellbaserte arbeidsprosesser for bedre kvalitet, kommunikasjon og håndtering av data og informasjon.
BIM modeller I dette dokumentet er BIM modeller brukt som samlebetegnelse for grunnlags- og fagmodeller
Grunnlagsmodeller Modeller som beskriver eksisterende situasjon - terreng, grunnforhold, objekter og definerte områder eller steder.
Fagmodeller Modeller som beskriver det som skal bygges. Hvert fag har hver sin modell(er) som inneholder bare fagspesifikke elementer.
Samordningsmodell En modell som er koblet til alle fagmodellene og grunnlagsmodell, kartdata og tekniske data.
Visningsmodell Samordningsmodell som er tilpasset bruk som presentasjoner i ulike fora som prosjekteringsmøter, offentlige samlinger, godkjenning og høringsrunder etc. Visualiseringsmodellen inneholder genererte definerte overflater/teksturer som gir modellen et virkelighetsinntrykk og som tillater at man beveger seg i modellen.

Send tilbakemelding på denne siden

digitalplan/hensikt.txt · Sist endret: 2021/08/17 13:52 av stun