Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:hensikt

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
digitalplan:hensikt [2020/02/12 13:33]
stun [HENSIKT OG OMFANG]
digitalplan:hensikt [2020/02/20 13:15] (nåværende versjon)
stun
Linje 2: Linje 2:
 ====== HENSIKT OG OMFANG ====== ====== HENSIKT OG OMFANG ======
  
-Dokumentet ”Håndbok ​for digital ​planlegging ​” er et kravdokument som stiller føringer for metoder og innhold i prosjekteringen. Innholdet i denne +Håndbok ​Digital ​planlegging benyttes for teknisk prosjektering av Bane NORs jernbaneanlegg. Hensikten er å sikre en enhetlig ​digital ​planlegging,​ sikre at planer utarbeides på grunnlag av oppdatert ​og nødvendige grunnlagsdata, tilrettelegging for bruken av ulike programverktøy, ​og at planer ​og løsninger kan overføres, dokumenteres ​og arkiveres. ​Data som planlegges skal kunne videreformidles ​til andre aktører og til utførende enhet og inngå i sluttdokumentasjonen av anlegget
-håndboken bør benyttes for all tekniske prosjekteringen for Bane NOR sine prosjekter. +
-Hensikten er å sikre enhetlig ​digitalt ​planlegging,​ sikre at planer utarbeides på grunnlag av +
-oppdaterte ​og nødvendige grunnlagsdata og at planer ​sikkerhetskopieres ​og arkiveres. ​Innholdet +
-gjelder for alle som utarbeider med slike planer ​til prosjektet.+
  
-Prosjektansvarlig har det overordnede ansvar for at denne instruksen iverksettes i prosjektet. +Hensikten er å sikre enhetlig digitalt planlegging,​ sikre at planer utarbeides på grunnlag av oppdaterte og nødvendige grunnlagsdata og at planer sikkerhetskopieres og arkiveresInnholdet gjelder ​for alle som utarbeider med slike planer til prosjektet.
-Prosjektleder er ansvarlig ​for at instruksen etterleves i prosjektet.+
  
-Dette dokumentet er en felles standard for DAK tegninger og modeller for Bane NOR. Her legges +Dette dokumentet er en felles standard for produksjon av tegninger og modeller for Bane NOR. Her legges retningslinjer for ensartet oppbygging av katalogstruktur og retningslinjer for fil- og lagnavnsetting samt oppbygging av digitale tegninger.
-retningslinjer for ensartet oppbygging av katalogstruktur og retningslinjer for fil- og lagnavnsetting +
-samt oppbygging av digitale tegninger+
- +
-Dokumentet bruker verbene skal og bør med betydning som vist i tabellen under. +
- +
-^ Verb  ^ Betydning ​ ^ Fravikelse ​                                                                                                                                                              ^ +
-| Skal  | Krav       | Bane NORs interne krav skal legges til grunn, men kan fravikes av dokumenteier eller den som er delegert myndighet i Bane NOR. Fravikest skal begrunnes og dokumenteres ​ | +
-| Bør   | Føring ​    | Kan fravikes etter faglig vurdering uten spesielle krav til godkjenningsrutiner ​                                                                                         | +
- +
-Tabell 2.1: Skal og bør-krav +
- +
-Krav og føringer er oppsummert i en egen kravspesifikasjon i styringssystemet. +
-Det er utarbeidet en strategi i Bane NOR som styrer den videre utviklingen av innholdet i håndboka +
-og bruk av modellprosjektering.+
  
 ====== Definisjoner ====== ====== Definisjoner ======
Linje 68: Linje 49:
  
 {{:​digitalplan:​hdp_fig3_1.jpg?​direct&​400|}} {{:​digitalplan:​hdp_fig3_1.jpg?​direct&​400|}}
 +  * Bruk av data fra tidligere tilgjengelig dokumentasjon,​ med evt. tidsmessige oppdateringer og korreksjoner til dagens situasjon, er nødvendig for å sikre et grensesnitt mot det eksisterende anlegget, og for å sikre at ny planlegging og prosjektering inneholder alle tilgjengelige opplysninger som er gitt fra eksisterende infrastruktur.  ​
 +  * Planen gir grunnlag for en god beskrivelse og plassering til at byggingen kan foregå på en optimal måte.  ​
 +  * Etter bygging er det viktig at anlegget beskrives for en fremtidig driftsituasjon,​ og at prosjektet medvirker til dette.  ​
 +
  
 Figur 3.1 Flyten av data gjennom de ulike prosjektfasene ​ Figur 3.1 Flyten av data gjennom de ulike prosjektfasene ​
  
  
-===== Gjennomføring ​med bruk av prosjektmodell =====+===== Gjennomføring ​etter prosjektmodell ===== 
 + 
 + 
 +Håndboka følger prosjektmodellens gjennomføringsmetodikk for investeringsprosjekter. ​ Prosjektene blir bestilt gjennom avtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.   
 + 
 +  * K02 Avtaler om utredninger mv 
 +  * K03 Avtaler om planlegging og prosjektering 
 +  * K04 Avtaler om bygging 
 + 
 +Det er utarbeidet 2 typer prosjektmodeller:​  
 +  * Prosjekter med kostnad over 1 milliard kroner- store prosjekter  
 +  * Prosjekter med kostnad mellom 50 millioner og 1 milliard kroner-Infrastrukturprosjekter 
 +  * Prosjekter under 50 mill. kroner kan gjennomføres etter en forenklet prosess.
  
-For å synliggjøre gjennomføringen av prosjektet er det utviklet en prosessmodell. Denne synliggjør fasene oppstart, planlegging,​ gjennomføre og avsluttning.+For å synliggjøre gjennomføringen av prosjektet er det utviklet en prosessmodell. Denne synliggjør fasene oppstart, planlegging,​ gjennomføre og avslutning.
  
 {{:​planfaser:​prosjektmodell_storeprosjekter.png?​direct&​800|}} {{:​planfaser:​prosjektmodell_storeprosjekter.png?​direct&​800|}}
  
-Både tegninger og modeller utgjør en viktig del av en beskrivelse som danner grunnlaget for besluttning ​for å gå videre i de ulike fasene.+Både tegninger og modeller utgjør en viktig del av en beskrivelse som danner grunnlaget for beslutning ​for å gå videre i de ulike fasene.
 Kravet til innhold, kvalitet og nøyaktighet vil variere i forhold til planfase og tiltakets karakter. Kravet til innhold, kvalitet og nøyaktighet vil variere i forhold til planfase og tiltakets karakter.
 Hensikten med leveransen til en planfase er altså at den beskriver tilstrekkelig det som må til for å få aksept og vedtak for å kunne gå videre i prosjekteringen. Hensikten med leveransen til en planfase er altså at den beskriver tilstrekkelig det som må til for å få aksept og vedtak for å kunne gå videre i prosjekteringen.
Linje 97: Linje 94:
 Består av alle aktiviteter som kommer etter investeringsbeslutning. I hovedsak vil dette være kontraktinngåelse,​ detaljprosjektering ved totalentrepriser og selve byggearbeidet,​ men hvor også testing, godkjenning og dokumentasjon inngår i fasen. Består av alle aktiviteter som kommer etter investeringsbeslutning. I hovedsak vil dette være kontraktinngåelse,​ detaljprosjektering ved totalentrepriser og selve byggearbeidet,​ men hvor også testing, godkjenning og dokumentasjon inngår i fasen.
  
-==== Avsluttningsfasen ​====+==== Avslutningsfasen ​====
 Det er en egen fase for å sikre at prosjektene har fått overlevert alt av FDV-dokumentasjon og annen sluttdokumentasjon til Infrastrukturdivisjonen. Det er en egen fase for å sikre at prosjektene har fått overlevert alt av FDV-dokumentasjon og annen sluttdokumentasjon til Infrastrukturdivisjonen.
  
Linje 146: Linje 143:
  
 Ved manglende dokumentasjon eller oppfyllelse av disse kravene kan rådgivers leveranse sees som mangelfull og ikke levert. Ved manglende dokumentasjon eller oppfyllelse av disse kravene kan rådgivers leveranse sees som mangelfull og ikke levert.
 +
 +===== Forholdet til EN 50126 (RAMS) og levetidsbetraktning (LCC) =====
 +
 +Det stilles krav om at EN 50126, en jernbanespesifikk standard som definerer RAMS (norsk: pålitelighet,​ tilgjengelighet,​ vedlikeholdbarhet og sikkerhet), skal benyttes i planleggingen etter RAMS-håndbok. ​
 +
 +Ved oppstart av tiltaksplanlegging forutsettes det derfor at det foreligger grunnlag for å defineres prosjektets ytelser, herunder bl.a. kjørehastighet,​ frekvenser, togproduksjon og punktlighet. Dette er normalt avklart gjennom strategiske utredninger og/eller tiltaksutredninger. Dette gir i den videre plan- og prosjektfasen grunnlag for å velge løsninger og komponenter. Dette inngår i leveransen av fagspesifikk RAMS-dokumentasjon og systemkravspesifikasjon.
 +
 +Alle valg som blir gjort i prosjekteringen skal dokumenteres ut fra prinsippet pålitelighet,​ tilgjengelighet,​ vedlikeholdbarhet og sikkerhet, enten som erfarings basert dokumentasjon eller som analyser og beregninger. Dokumentasjonen skal følge prosjekteringen,​ prosjektet, sluttdokumentasjonen,​ og skal være sporbar. Dette blir fulgt opp av egne prosesser i prosjekteringen
 +
 +
 +
  
  
digitalplan/hensikt.1581510819.txt.gz · Sist endret: 2020/02/12 13:33 av stun