Brukerverktøy

Nettstedverktøy


dokumentasjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
dokumentasjon [2019/11/12 10:47]
stun [3. Generelle krav til dokumentasjon i forbindelse med prosjektering, bygging og vedlikehold]
dokumentasjon [2019/11/12 15:46] (nåværende versjon)
stun
Linje 44: Linje 44:
  
 Henvisninger i dette dokumentet er i hovedsak referert til: Henvisninger i dette dokumentet er i hovedsak referert til:
-• Bane NORs Tekniske regelverk som omfatter krav til prosjektering,​ bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på det offentlige jernbanenettet i Norge.+• Bane NORs [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Forside|Tekniske regelverk]] som omfatter krav til prosjektering,​ bygging og vedlikehold av infrastrukturanleggene på det offentlige jernbanenettet i Norge.
  
 === 2.2.3. Koordinater === === 2.2.3. Koordinater ===
  
-Koordinatsystem er angitt i Teknisk regelverk. Se: Overbygning/​Prosjektering/​Utfesting og fastmerkenett/​Geodetiske krav.+Koordinatsystem er angitt i Teknisk regelverk. Se: [[http://​trv.jbv.no/​wiki/​Overbygning/​Prosjektering/​Utfesting_og_fastmerkenett#​Geodetiske_krav|Overbygning/​Prosjektering/​Utfesting og fastmerkenett/​Geodetiske krav]].
 ==== 2.3. Formater og mengder ==== ==== 2.3. Formater og mengder ====
  
Linje 55: Linje 55:
 All dokumentasjon som skal oppdateres av Bane NOR skal leveres i produksjonsformat. All dokumentasjon skal leveres i PDF- format. ​ All dokumentasjon som skal oppdateres av Bane NOR skal leveres i produksjonsformat. All dokumentasjon skal leveres i PDF- format. ​
 PDF- filen skal være identisk med produksjonsformatet. Filene skal være signert, og være laget slik at utskriften blir i henhold til formålet med filen. ​ PDF- filen skal være identisk med produksjonsformatet. Filene skal være signert, og være laget slik at utskriften blir i henhold til formålet med filen. ​
-Tekstdokumenter skal leveres iht. standarden OOXML (Filtyper: DOCX, XLSX og PPTX) eller standarden ODF (Filtyper: ODT, ODS og ODP) +  * Tekstdokumenter skal leveres iht. standarden OOXML (Filtyper: DOCX, XLSX og PPTX) eller standarden ODF (Filtyper: ODT, ODS og ODP) 
-Tegninger skal leveres i DWG-format +  ​* ​Tegninger skal leveres i DWG-format 
-Som bygget fagmodeller og grunnlagsmodeller skal leveres i DWG–format +  ​* ​Som bygget fagmodeller og grunnlagsmodeller skal leveres i DWG–format 
-Visningsmodeller skal leveres i et format som kan leses i innsynsløsninger som ikke er lisensbelagt. Programvare for visning av Visningsmodellene skal avklares med prosjektet eller byggherre og være godkjent av IKT for bruk i Bane NOR.+  ​* ​Visningsmodeller skal leveres i et format som kan leses i innsynsløsninger som ikke er lisensbelagt. Programvare for visning av Visningsmodellene skal avklares med prosjektet eller byggherre og være godkjent av IKT for bruk i Bane NOR.
  
 Dokumentasjon kan leveres på avvikende formater dersom dette kreves for bruk i spesialprogrammer. Dette skal i så tilfelle avtales med byggherre i hvert enkelt tilfelle. Dersom Bane NOR skal oppdatere slik dokumentasjon selv i ettertid, så skal spesialprogram være godkjent for bruk i Bane NOR av IKT. Produksjonsformatet skal leveres i pakket ZIP-fil i tillegg til PDF-fil. Dokumentasjon kan leveres på avvikende formater dersom dette kreves for bruk i spesialprogrammer. Dette skal i så tilfelle avtales med byggherre i hvert enkelt tilfelle. Dersom Bane NOR skal oppdatere slik dokumentasjon selv i ettertid, så skal spesialprogram være godkjent for bruk i Bane NOR av IKT. Produksjonsformatet skal leveres i pakket ZIP-fil i tillegg til PDF-fil.
Linje 77: Linje 77:
  
 DWG filer som har referanse til eksterne filer skal leveres pakket som ZIP fil. Den pakkede filen skal være komplett med DWG- fil og alle dens eksterne referansefiler inklusive objekter og andre elementer som hører med til tegningen. DWG filer som har referanse til eksterne filer skal leveres pakket som ZIP fil. Den pakkede filen skal være komplett med DWG- fil og alle dens eksterne referansefiler inklusive objekter og andre elementer som hører med til tegningen.
 +
 Ved bruk av eksterne referanser skal kun filnavnet til de eksterne referansene (XREF) lagres i tegningene. Den eksterne referansen skal være knyttet til på en slik måte at den ikke blir med videre dersom filen blir valgt som XREF i en annen fil.  Ved bruk av eksterne referanser skal kun filnavnet til de eksterne referansene (XREF) lagres i tegningene. Den eksterne referansen skal være knyttet til på en slik måte at den ikke blir med videre dersom filen blir valgt som XREF i en annen fil. 
 +
 Innsettingspunktet skal være (0,0,0). Enhet for geografiske tegninger skal være meter. Tegninger som benytter blokker med attributter skal ikke inngå i sammensatte blokker. Innsettingspunktet skal være (0,0,0). Enhet for geografiske tegninger skal være meter. Tegninger som benytter blokker med attributter skal ikke inngå i sammensatte blokker.
 === 2.3.3. Layout i tegninger. === === 2.3.3. Layout i tegninger. ===
Linje 85: Linje 87:
  
 Krav til oppbygging og utforming av modeller er gitt i Håndbok for digital planlegging (STY-600239). Krav til oppbygging og utforming av modeller er gitt i Håndbok for digital planlegging (STY-600239).
-Visningsmodeller skal angi ståsteder som er relevante for Bane NOR på en entydig måte. Eksempler på ståsteder som kan være relevante er ståsteder for arbeidsområder,​ planlegging av øvelser, snømåking/​snølagring,​ ved åk for Kl. anlegg, farelogg for SHA og RAMS mfl., opplæring av førere osv.+ 
 +Visningsmodeller skal angi ståsteder som er relevante for Bane NOR på en entydig måte. ​ 
 + 
 +Eksempler på ståsteder som kan være relevante er ståsteder for arbeidsområder,​ planlegging av øvelser, snømåking/​snølagring,​ ved åk for Kl. anlegg, farelogg for SHA og RAMS mfl., opplæring av førere osv. 
 Modellenes størrelse skal være hensiktsmessig for normal bruk. Dersom den er for stor skal den deles opp etter avtale med byggherre. Modellenes størrelse skal være hensiktsmessig for normal bruk. Dersom den er for stor skal den deles opp etter avtale med byggherre.
 +
 Infrastrukturdata som er implementert i «Som bygget» modellene som skal overføres til Banedata skal leveres iht. krav angitt i avsnitt 4.2. Infrastrukturdata som er implementert i «Som bygget» modellene som skal overføres til Banedata skal leveres iht. krav angitt i avsnitt 4.2.
 === 2.3.5. ​ Dokumentasjon levert på papir/folie === === 2.3.5. ​ Dokumentasjon levert på papir/folie ===
Linje 97: Linje 104:
  
 "​Filnavnene på den digitale leveransen skal identifiseres med Bane NORs FDV-dokumentnummer. Nummerserie utstedes av Bane NOR, Teknisk Dokumentsenter (teknisk.dokumentsenter@banenor.no). Ved bestilling se: STY-601040, vedlegg 1.1. og vedlegg 1.2." "​Filnavnene på den digitale leveransen skal identifiseres med Bane NORs FDV-dokumentnummer. Nummerserie utstedes av Bane NOR, Teknisk Dokumentsenter (teknisk.dokumentsenter@banenor.no). Ved bestilling se: STY-601040, vedlegg 1.1. og vedlegg 1.2."
 +
 Merknad:​ Når boks for «Tilrettelegging for FDV-arkiv» blir implementert i ProTeknisk-arkiv,​ bestilles FDV-nummer direkte fra ProTeknisk arkiv, og rutinen over bortfaller. ​ Merknad:​ Når boks for «Tilrettelegging for FDV-arkiv» blir implementert i ProTeknisk-arkiv,​ bestilles FDV-nummer direkte fra ProTeknisk arkiv, og rutinen over bortfaller. ​
  
Linje 102: Linje 110:
  
 Dokumentasjonen skal utformes slik at den er hensiktsmessig for bruk. Dokumentasjonen skal være nummerert iht. avsnitt 2.3.6. Dokumentasjonen skal utformes slik at den er hensiktsmessig for bruk. Dokumentasjonen skal være nummerert iht. avsnitt 2.3.6.
 +
 Det er ikke tillatt å levere scannet kopi av hele permers innhold. Det som er å anse som sammenstilt dokumentasjon. Dokumentasjon skal overleveres som enkeltfiler tilknyttet relevant metadata og ha individuelle dokumentnumre. Det er ikke tillatt å levere scannet kopi av hele permers innhold. Det som er å anse som sammenstilt dokumentasjon. Dokumentasjon skal overleveres som enkeltfiler tilknyttet relevant metadata og ha individuelle dokumentnumre.
 +
 Det er ikke tillatt å levere dokumentasjon som er beskyttet med en eller annen form for elektronisk lås/​passordbeskyttelse. Det er ikke tillatt å levere dokumentasjon som er beskyttet med en eller annen form for elektronisk lås/​passordbeskyttelse.
 === 2.3.8. Språk === === 2.3.8. Språk ===
Linje 109: Linje 119:
  
 Dokumentasjon som skal være på norsk: Dokumentasjon som skal være på norsk:
-Anleggsdokumentasjon +  * Anleggsdokumentasjon 
-Generiske arbeidsrutiner. Refererte instrukser for gjennomføring av korrektivt og preventivt vedlikehold. +  ​* ​Generiske arbeidsrutiner. Refererte instrukser for gjennomføring av korrektivt og preventivt vedlikehold. 
-Dokumentasjon som skal benyttes av togleder skal være på norsk. Ref. [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-06-19-564|Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet]]+  ​* ​Dokumentasjon som skal benyttes av togleder skal være på norsk. Ref. [[https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-06-19-564|Forskrift om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet]]
  
 Dokumentasjon som kan leveres helt eller delvis på skandinavisk eller engelsk: Dokumentasjon som kan leveres helt eller delvis på skandinavisk eller engelsk:
-Anleggsdokumentasjon som beskriver konstruksjoner/​anlegg som ikke krever operativt vedlikehold +  * Anleggsdokumentasjon som beskriver konstruksjoner/​anlegg som ikke krever operativt vedlikehold 
-Systemdokumentasjon +  ​* ​Systemdokumentasjon 
-Datablad +  ​* ​Datablad 
-System prosjektering (System arkitektur, struktur på utforming av systemet) +  ​* ​System prosjektering (System arkitektur, struktur på utforming av systemet) 
-Systemmanualer. Unntaket er de delene av systemmanualene som beskriver utførelse av korrektivt eller preventivt vedlikehold. Disse anbefales oversatt til norsk. +  ​* ​Systemmanualer. Unntaket er de delene av systemmanualene som beskriver utførelse av korrektivt eller preventivt vedlikehold. Disse anbefales oversatt til norsk. 
-Funksjonsbeskrivelser,​ feilsøkingsprosedyrer,​ betjeningsprosedyrer. Unntak er navn på hendelser og alarmer, og tekst på innstillinger i betjeningspanel. Dette skal være på norsk. +  ​* ​Funksjonsbeskrivelser,​ feilsøkingsprosedyrer,​ betjeningsprosedyrer. Unntak er navn på hendelser og alarmer, og tekst på innstillinger i betjeningspanel. Dette skal være på norsk. 
-Brukermanual/​bruksanvisning som ikke skal benyttes av operativt personell +  ​* ​Brukermanual/​bruksanvisning som ikke skal benyttes av operativt personell 
-Opplæringsdokumentasjon +  ​* ​Opplæringsdokumentasjon 
-Testdokumentasjon +  ​* ​Testdokumentasjon 
-Diagnosesystem+  ​* ​Diagnosesystem
  
 == 2.3.8.2. Fagspesifikke krav til språk: == == 2.3.8.2. Fagspesifikke krav til språk: ==
Linje 155: Linje 165:
 Systemer og komponenter som kan påvirke sikkerheten,​ eller er driftskritiske skal godkjennes for bruk av Teknologistaben. Se Teknisk regelverk: Systemer og komponenter som kan påvirke sikkerheten,​ eller er driftskritiske skal godkjennes for bruk av Teknologistaben. Se Teknisk regelverk:
  
-• Teknisk regelverk/​Felles bestemmelser/​Godkjenning av tekniske systemer og komponenter+[[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Felles_bestemmelser/​Generelle_bestemmelser#​Godkjenning_av_tekniske_systemer_og_komponenter|Teknisk regelverk/​Felles bestemmelser/​Godkjenning av tekniske systemer og komponenter]]
  
 Dokumentasjon fra systemarkivet kan bestilles fra Bane NOR der hvor dette finnes. Dokumentasjon fra systemarkivet kan bestilles fra Bane NOR der hvor dette finnes.
Linje 161: Linje 171:
  
 I oppbyggingen av dette kapitlet er det tatt utgangspunkt i fag, deretter i anleggstype. I oppbyggingen av dette kapitlet er det tatt utgangspunkt i fag, deretter i anleggstype.
 +
 For den enkelte anleggstype er det så beskrevet hvilke(n) dokumenttype(r) som skal leveres, og listet opp/henvist til krav knyttet til disse dokumenttypene. For den enkelte anleggstype er det så beskrevet hvilke(n) dokumenttype(r) som skal leveres, og listet opp/henvist til krav knyttet til disse dokumenttypene.
 +
 Både for fag, anlegg og dokumenttyper er det lagt stor vekt på en tilpassing til Bane NORs arkiv (FDV-arkiv) for håndtering av teknisk dokumentasjon. Enkelte av de fag som er definert opererer ikke med anleggstyper. Både for fag, anlegg og dokumenttyper er det lagt stor vekt på en tilpassing til Bane NORs arkiv (FDV-arkiv) for håndtering av teknisk dokumentasjon. Enkelte av de fag som er definert opererer ikke med anleggstyper.
 === 4.4.1. Generelle krav til dokumentasjon av standardutstyr === === 4.4.1. Generelle krav til dokumentasjon av standardutstyr ===
  
 Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal være relevant og tilstrekkelig for drift og vedlikehold av utstyret, inkludert feilsøking. De enkelte fagområder har utdypende krav til omfanget av FDV-dokumentasjon. ​ Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal være relevant og tilstrekkelig for drift og vedlikehold av utstyret, inkludert feilsøking. De enkelte fagområder har utdypende krav til omfanget av FDV-dokumentasjon. ​
 +
 Dokumentasjonen skal leveres som enkeltdokumenter og knyttes opp mot objekt via objektID. Dokumentasjon som er lik eller felles for flere objekter skal ikke dubleres, men knyttes til objektene via objektID.  ​ Dokumentasjonen skal leveres som enkeltdokumenter og knyttes opp mot objekt via objektID. Dokumentasjon som er lik eller felles for flere objekter skal ikke dubleres, men knyttes til objektene via objektID.  ​
  
Linje 178: Linje 191:
  
 Fagkoden er endret fra UB til KU. Fagkoden er endret fra UB til KU.
 +
 For oversikt over hva som inngår i Underbygningen,​ se:  For oversikt over hva som inngår i Underbygningen,​ se: 
-Teknisk regelverk/​Underbygning/​Prosjektering og bygging +  * [[https://​trv.jbv.no/​w/​index.php?​title=Felles_bestemmelser/​Generelle_bestemmelser&​stable=0&​shownotice=1&​fromsection=Anleggsdokumentasjon_for_kontaktledningsanlegg#​Koblingskjemahttps://​trv.jbv.no/​wiki/​Underbygning/​Prosjektering_og_bygging|Teknisk regelverk/​Underbygning/​Prosjektering og bygging]] 
-Teknisk regelverk/​Tunneler/​Prosjektering og bygging +  * [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Tunneler/​Prosjektering_og_bygging|Teknisk regelverk/​Tunneler/​Prosjektering og bygging]] 
-Teknisk regelverk/​Bruer/​Prosjektering og bygging+  * [[https://​trv.jbv.no/​wiki/​Bruer/​Prosjektering_og_bygging|Teknisk regelverk/​Bruer/​Prosjektering og bygging]]
  
 1. Banelegeme 1. Banelegeme
 Dokumenttype:​ Konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Konstruksjonstegninger
 +
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
 +
 Koordinater:​ Nei Koordinater:​ Nei
 +
 Format: A3 Format: A3
 +
 Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km (fra – til) Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km (fra – til)
 +
 Innhold:​ For banelegemet skal det utarbeides typiske tverrprofiler som underbygningen inkludert forsterkningslag,​ frostsikringslag og ev. filterlag. Innhold:​ For banelegemet skal det utarbeides typiske tverrprofiler som underbygningen inkludert forsterkningslag,​ frostsikringslag og ev. filterlag.
  
 2. Konstruksjoner (Kulverter, støttemurer mv.) 2. Konstruksjoner (Kulverter, støttemurer mv.)
 Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger
 +
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
 +
 Koordinater:​ Ja,​ på skjematiske planer Koordinater:​ Ja,​ på skjematiske planer
 +
 Format: A3 Format: A3
 +
 Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km  Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km 
 +
 Innhold: Gjelder tegninger av kulverter, støttemurer mv. Det skal beskrives hvilke laster som er benyttet og hvilke standarder som ligger til grunn for dimensjoneringen. Innhold: Gjelder tegninger av kulverter, støttemurer mv. Det skal beskrives hvilke laster som er benyttet og hvilke standarder som ligger til grunn for dimensjoneringen.
  
Linje 204: Linje 228:
 3. Tunneler 3. Tunneler
 Dokumenttype:​ Konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Konstruksjonstegninger
 +
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
 +
 Koordinater:​ Nei Koordinater:​ Nei
 +
 Format: A3 Format: A3
 +
 Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km  Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km 
 +
 Innhold: Tunneltverrsnitt i målestokk 1:20. For nisjer og tekniske installasjoner i tunneler skal det utarbeides egne detaljtegninger. ​ Innhold: Tunneltverrsnitt i målestokk 1:20. For nisjer og tekniske installasjoner i tunneler skal det utarbeides egne detaljtegninger. ​
  
Linje 219: Linje 248:
  
 5. Vei/​gang-/​sykkelvei 5. Vei/​gang-/​sykkelvei
 +
 Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger
 +
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
 +
 Koordinater:​ Ja Koordinater:​ Ja
 +
 Format: A3 eller A1 eller A4 Format: A3 eller A1 eller A4
 +
 Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, stedsnavn. Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, stedsnavn.
 +
 Innhold: Driftsveier langs trasé, under/​overbygging/​asfaltering,​ øvrige veier og trekkerør for tekniske kabler Innhold: Driftsveier langs trasé, under/​overbygging/​asfaltering,​ øvrige veier og trekkerør for tekniske kabler
  
 6. Støyskjermer og støyvoller. 6. Støyskjermer og støyvoller.
 +
 Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger
 +
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
 +
 Koordinater:​ Ja,​ på skjematiske planer Koordinater:​ Ja,​ på skjematiske planer
 +
 Format:​ A3,​ A1 eller A4 Format:​ A3,​ A1 eller A4
-Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km (fra – til) + 
 +Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km (fra – til) 
 + 
 Innhold: Skal vise oversiktstegning og detaljtegning av alle typer støyskjermer (inkludert fundamentering) og støyvoller. Innhold: Skal vise oversiktstegning og detaljtegning av alle typer støyskjermer (inkludert fundamentering) og støyvoller.
  
-7. Gjennomføringer+**7. Gjennomføringer** 
 Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger
 +
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
 +
 Koordinater:​ Ja,​ på skjematiske planer Koordinater:​ Ja,​ på skjematiske planer
 +
 Format: A3 Format: A3
 +
 Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km  Stedsangivelse:​ Bane,​ strekning, sted og km 
 +
 Innhold: Oversiktstegninger og detaljer av støpte kabelkanaler og trekkerør generelt. Innhold: Oversiktstegninger og detaljer av støpte kabelkanaler og trekkerør generelt.
  
-8. Kanaler+**8. Kanaler**
 Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
Linje 251: Linje 298:
  
  
-9. Fundamenter+**9. Fundamenter**
 Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger Dokumenttype:​ Skjematiske planer, konstruksjonstegninger
 Målestokk:​ Ja Målestokk:​ Ja
dokumentasjon.txt · Sist endret: 2019/11/12 15:46 av stun