Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:hovedplan:landskapsark

Teknisk Hovedplan Landskapsarkitektur

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for detaljplan og som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Plangrunnlag

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Landskapsarkitekt deltar i vurdering av baneanleggets plassering i landskapet i henhold til prosjektet sin hensikt og «Arkitekturstrategi for jernbanen».

På stasjoner deltar landskapsarkitekten i planarbeidet rundt sporplan i forhold til plassering av plattformer. Dette omfatter også en vurdering av sideplattformer og/ eller mellomplattformer. Plattformenes bredde beregnes ut fra maks antall reisende samtidig på plattform, og det er viktig at en omforent prognose for et slikt tall foreligger. Adkomster til plattform plasseres ut fra vurderinger gjort i utredning. Dette sees i sammenheng med strømningsanalyser for plattformen, tømming av plattform, samt rask av- og påstigning til togene.

Landskapsarkitekten har koordineringsansvar for helhetlig utforming, kobling og plassering av trafikkarealer, knutepunktfunksjoner og andre servicefunksjoner, med gangforbindelse mellom disse og adkomst(er) til plattformn i et helhetlig system. Føringer og underlag for videre utvikling av landskapsarkitekturen på stasjoner gjøres i henhold til «Arkitekturstrategi for jernbanen».

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/hovedplan/landskapsark.txt · Sist endret: 2019/02/28 08:45 av stun