Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:utredning:landskapsark

Landskapsarkitektur - Utredning

Christian: jeg har kopiert inn følgende til deg fra tele. Du må ordne overskriftene og slette generell tekst. Ann M:

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for utredning og som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Landskapsarkitekt deltar i alle typer utredninger med registreringer, vurderinger, analyser, visualiseringer og beskrivelser der landskapsinngrep og arealbruk er tema. Oppgaver kan være:

- Trasevalg for jernbaneinfrastrukturen. Landskapsarkitekten delta i en vurdering av jernbanetraseen i landskapet og gjennom eventuell bebyggelse. Landskapsarkitekt bidrar i en vurdering av plassering av stasjon i forhold til byer, tettsteder og sentrum.

- Formingsveileder. Både tilpasning og reiseopplevelse vektlegges. Innpassing / kontrast vurderes sammen med bygningsarkitekt i forhold til konstruksjoner som broer, murer etc.

- Hovedgrep for stasjonsutforming. En forenklet stedsanalyse som beskriver omgivelser, som påvirker utforming av stasjonen og hovedgrep på et overordnet nivå, danner grunnlag for hovedgrep. Hovedgrep viser avgrensning av areal for jernbaneinfrastruktur og definert hovedatkomst til plattformområdet i sammenheng med omgivelser, samt plassering av andre relevante arealer og atkomster inne eller ute på et overordnet nivå. En vurdering av brukernes bevegelser mellom omgivelser og plattform / tog, og målsetting om brukervennlig stasjon / knutepunkt skal ligge til grunn.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging): Utførelse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
  • Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet innenfor +/-40 %
  • Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter.

Leveransen gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Eksempler på utførelse

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/utredning/landskapsark.txt · Sist endret: 2019/02/28 08:57 av stun