Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:felles_elektro:hovedplan:start

Teknisk Hovedplan Felles Elektro

Planforutsetning

Formålet med en teknisk hovedplan er å synliggjøre alternative løsninger med anbefaling for et spesifikt tiltak. En teknisk hovedplan skal som regel ha forankring eller grunnlag i en tidligere utredning og vil kunne være det tekniske underlaget for en offentlig plan. Kostnadsestimatet skal være innenfor 20 % nøyaktighet.

Teknisk Hovedplan skal gjennomføres i henhold til STY-601738 Håndbok for utrednings-, plan- og byggeprosjekter i Bane NOR og STY-600937 Håndbok for offentlige planer og teknisk hovedplan, Plan og teknikk.

Plangrunnlag

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Føringsveier for kabler

Eksempeltegninger for føringsvei for kabler:

Føringsvei for kabler

Tverrfaglig jordingsplan

Eksempeltegning for tverrfaglig jordingsplan:

Legg inn link her

Lavspent Strømforsyning

Elektrotekniske bygninger og rom

Krav til utførelse

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det skal utføres innledende, forberedende undersøkelser og innhenting av informasjon, med formål å avklare følgende for fordelingsnettet i området der det skal bygges ut eller rehabiliteres:

 • Behov for anleggskonsesjon
 • Status for offentlige planer
 • Status for eget nett
 • Kapasitet i det offentlige nettet
 • Status for planer, herunder også vedlikehold og rehabilitering
 • Status for andre ledningsetater / eiere av infrastruktur

Prosjekterende skal:

 • Bidra med faglig innhold i systemdefinisjon
 • Identifisere krav i henhold til Teknisk regelverk og eventuelt prosjektspesifikke krav. Kravene skal dokumenteres i systemkravspesifikasjonen.
 • Designe og beregne tekniske løsninger basert på systemkravspesifikasjonen
 • Beregne totalt effektbehov
 • Fastsette spenningsnivå
 • Designe fordelingssystem
 • Vurdere behov for godkjenning av nye tekniske løsninger
 • Avklare tilgjengelig effekt med netteier og definering av tyngdepunkt for belastning
 • Sikre at eventuelle brudd på lover, regelverk og standarder dokumenteres i avvikslogg
 • Lokalisere og definere funksjoner og tekniske løsninger
 • Sikre at løsning er gjennomførbar, risikoredusert (SHA) og minst mulig til hinder for avviklingen av togtrafikken
 • Velge løsning utfra hva som er det mest økonomisk fordelaktige for byggherre og infrastruktureier
 • Avklare behov for areal for det ferdige anlegget, og evt. midlertidig areal for anleggsgjennomføringen, som innspill til kommunedelplan/reguleringsplan
 • Beskrive gjennomføringen
 • Medvirke i den tverrfaglige prosjekteringen sammen med andre faggrupper
 • Bidra til analyse av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (ref. RAMS-prosessen) for prosjektert system
 • Utføre kvalitetssikring av sluttproduktet

Det stilles detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse.

Krav til leveranse

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse.

Generelt skal det leveres følgende på lavspenning:

 • En tilstrekkelig beskrivelse
 • Vurdering av risiko og egnethet
 • Nødvendige beregninger
 • Nødvendig tegningsunderlag
 • Samsvarserklæring

Der det er utført analyser i programvaren, skal de leveres på originalformat. Det skal normalt leveres enlinjeskjema for lavspent med teknisk hovedplan.

Avklaringene over er en del av grunnlaget for leveransen som består av:

 • Beskrivelse av hvilke anlegg som forsynes med strøm. Estimering av effektbehovet for alle anlegg i prosjektet. Grunnlag fra andre Jernbanetekniske fag og Underbygging (teknisk utstyr i tunneler)
 • Beskrivelse av behov for reservestrøm og valgt konsept for dette

Følgende dokumentasjon skal leveres:

 • Faglig bidrag til dokumentet «Teknisk Hovedplan» med beskrivelse av bl.a.:
  • Eksisterende og nytt anlegg
  • Grensesnitt mellom nytt og eksisterende anlegg
  • Systemgrensesnitt mot andre fag
  • Løsninger med konsekvenser for de ulike alternativene
  • Konklusjoner og anbefalinger
 • Fagrapport. Skal inneholde beskrivelser, og dokumentasjon på beregninger og vurderinger for fagområdet som grunnlag for innholdet i «Teknisk Hovedplan»
 • Kostnadsestimat med nøyaktighet +/- 20% med dokumentasjon av alle forutsetningene for estimatet. Kostnadsestimatet skal danne underlag for usikkerhetsanalysen.
 • Faglig bidrag til Systemdefinisjon
 • Faglig bidrag til Systemkravspesifikasjon
 • Faglig bidrag til Faseplan med beskrivelse av fremdrift og gjennomføringsforutsetninger.
 • Faglig bidrag til Prosjektfaseverifikasjon med dokumentasjon av oppnådd krav til løsning
 • Kontrollplan med sjekklister
 • Fagmodell for faget
 • Faglig bidrag av arealbehov til bruk i kommunedelplan eller reguleringsplan

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

I de tilfellene det skal lages en fagmodell i hovedplan:

Oppbygging av en fagmodell

 • Fagmodell lavspenning

På hovedplannivå leveres det som regel ingen tegninger eller skjema, men det bør utarbeides:

 • Stigeledningsskjema for lavspenningsdelen og / eller
 • ls_hp_enlinjeskjema for høyspenningsdelen av anlegget og
 • ls_hp_situasjonsplan (kart) som viser inntakspunkt, nettstasjoner/ hovedfordelinger

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 4, Endringer som følge av tilpassinger til Prosjektportal. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1, Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Utvidet med fagene Ytre miljø, Arkitektur og Vei og VVS. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3, Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2, Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1, Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/felles_elektro/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2020/02/10 16:08 av stun