Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:grunnlagsmodell

Grunnlagsmodell

Beskriver eksisterende terreng før påtenkte inngrep er utført. Modellen er generert enten fra kartdata med høydekoter, eller basert på laserskanning eller innmålte data.

Data som er benyttet kan være eksisterende data tilgjengelig gjennom Norge digitalt-samarbeidet, laserskanning eller innmålingsdata etablert i prosjektet.

Overflatemodellen skal være generert ut fra terrengdata og innmålinger, og være fri fra bebyggelse og andre tekniske innretninger. Disse skal beskrives i modellen for landskap.

FAG FILNAVN UTREDNING HOVEDPLAN DETALJPLAN MERNKNAD
TERRENGOVERFLATE G_TERRENG-XX Knutepunkt: Etableres basert på 1 meters koter, veg, vann eller laserdata av tilsvarende nøyaktighet 2 pkt/m2 eller 5 pkt/m2 der det er tilgjengelig. Frilinje: Etableres basert på 5 meter koter, veg, vann. I ytterkant av trase vurderes nøyaktighet. Frilinje: Etableres basert på 1 meters koter, veg, vann eller laserdata av tilsvaredne nøyaktighet 2 pkt/m2. Vurdere supplering av modell i form av landmålte data og/eller laserdata for valgt trase ihht. krav fra geomatikk og håndbok. Viser dagens terreng med data fra kart og supplerende innmålinger. Triangelmodell av overflaten i kjerneområdet.
GRUNNFORHOLD G_GRUNN_XX Antatt fjelloverflate etableres basert tilgjengelig grunnlagsdata. Suppleres med grunnboringer, registrering av fjell i dagen etc. Borhull legges inn som søyler som viser terrenghøyde og borhull dybde. Borhullnunner /ID legges inn som tekst Andre grunnforholdslag skal legges inn basert på grunnboringer og /eller faglige vurderinger. All informasjon fra fagrapporter skal legges inn i modellen. Dette gjelder speielt fareområder, utløpsområder og andre områder med store sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser eller som er avgjørende for valg av trase Antatt fjelloverflate suppleres underveis etter hvert som grunnboringer foretas. Andre grunnforholdslag skal legges inn basert på grunnboringer og/eller faglige vurderinger. All informasjon fra fagrapporter skal legges inn i modellen. Dette gjelder spesielt fareområder, utløpsområder og andre områder med store sikkerhetsmessige og økonomiske konsekverner eller som er avgjørende for balg av trase. Som hovedplan, men suppleres med ytterligere boringer og faglige vurderinger. Grunnlagsdata (eks. rapporter og kart). Grunnlagsmålinger og prøveboringer, dybde fjell, seismiske undersøkelser og visuelle vurderinger.
KONSTRUKSJONER G_KON_XX Store konstruksjoner eller konstruksjoner som er kritiske for valg av trase, men kun omriss av konstruksjonen. Kan skille i detaljeringsgrad mellom knutepunkt og frilinje.
VA G_VA_XX Store vann- og avløpsledninger eller ledninger, eksisterende bekkelukkinger og kulverter oppstrøms jernbanen som er kritiske for valg av trase. Kan skille i detaljeringsgrad mellom knutepunkt og frilinje. Legg inn kumnummer/kumID på alle eksisterende kummer der dette er kjent. Som for utredning Alle relevante eksisterende vann- og avløpsledninger Innhenter fra kommunens VA-avdeling samt eventuelle innmålinger.
KABLER G_KABEL_XX Høyspentlinjer / hovednett og trafostasjoner over og under bakken som er kritiske for valg av trase. Kan skille i detaljeringsgrad mellom knutepunkt og friline. Som for utredning Alle relevante eksisterende kabler Alle relevante eksisterende kabler innhenter fra kabeleiere samt evt. innmålinger
ANDRE EKSISTEREND E OBJEKTER G_EKSIST_XX Eksisterende bygninger i traseene som volum. Viktige objekter som er vernet, eksempel trær, allè, konstruksjoner, m.m. Som for utredning Alle eksisterende objekter som krever endring av areal Hentes primært fra FKB data samt eventuelle innmålinger. Eksisterende bygninger, støyskjermer, beplantning, gjerder, stasjonsområder, vann, veier og p-plasser. Eksisterende jernbanetraseer og stasjonsområder.
ADMINISTRATIVE FORHOLD G_ADM_XX Kommunegrenser og fylkesgrenser, og ved behov eiendomsgrenser Som for utredning Formålsgrenser, reguleringsgrenser, bruks- og gårdsnummer etc. Registrerte grunnlagsdata om eiendomsgrenser etc.. Grunnlagsdatatypene «Tematiske geodata» og «Dokumentasjon fra tidligere prosjektfaser» danner utgangspunkt for modellen.
EKSISTERENDE SPOR G_EKSSPOR_XX Eksisterende spor. Stasjonsområder som er kritiske for valg av trase. Som for utredning Alle eksisterende jernbaneobjekter som krever endring av areal. Eksisterende jernbanetraseer og stasjonsområder, Innmålinger eller data fra Banedata.
TEMA G_TEMA_XX Kulturminner og vernede områder. Naturreservater og Ramsar områder. Fareområder for flom, kvikkleire og alunskifer. Kvalitetsikre stedsspesifikke vurderinger som kan bli kritiske for valg av trase. Andre temaer som er kritiske for avlg av trase. Vedtatt kommuneplangrense. Temakart. Se egen tabell for tegneregler. Må gjøre stedspesifikke vurderinger. Må være bevist på kvalitet på informasjon i databaser.

Valg av farger og overflater defineres i prosjektet. Det utarbeides en mal med anbefalte løsninger for farger og overflater i modeller.

For å få en dokumentert oversikt over hvilke data som er benyttet som grunnlag til prosjekteringen skal det opprettes en journal som skal vise alle data som er lastet inn og benyttet som grunnlagsdata for prosjekteringen. Denne skal holdes oppdatert under hele prosjekteringen med revisjoner når endringer og nye data legges inn. Journalen lagges på samme katalog som grunnlagsdataene med filnavn <Grunnlagsdatajournal>


Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/grunnlagsmodell.txt · Sist endret: 2019/03/21 15:49 av stun