Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:tegninger-en

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
fag:felles:tegninger-en [2019/09/12 11:33]
stun [Tegningsleveranser]
fag:felles:tegninger-en [2019/09/13 09:02]
stun [Kontroll av produksjon]
Linje 51: Linje 51:
    * Supplied with all surveying data    * Supplied with all surveying data
    * Comes updated with "as built" status at the end of the project    * Comes updated with "as built" status at the end of the project
-==== Visningsmodell ​==== +==== Display Model ==== 
-  * Leveres til oppdragsgiver ​for aksept og dokumentasjon +  * Delivered to the client ​for acceptance and documentation 
-  * Leveres med konkurransegrunnlaget til entreprenører +  * Supplied with the competitive basis to the contractors 
-  * Leveres ved alle revisjoner i anleggsfasen +  * Delivered ​ in all phases at building site 
-  * Leveres oppdatert med "som bygget" status ​ved prosjektets slutt+  * Updated with "as built" status ​at the end of the project 
 +==== Presentation Model ====
  
-==== Presentasjonsmodell ====+Needs and deliveries are agreed with the client and defined in the contract.
  
-Behov og leveranser avtales med oppdragsgiver og defineres i kontrakt. ​+==== source Models ====
  
-==== Kildemodeller ==== +Comes updated with "as built" status ​at the end of the project
- +
-Leveres oppdatert med "som bygget" status ​ved prosjektets slutt+
  
  
Linje 75: Linje 74:
 {{ fag:​felles:​tegningsleveranse.pdf |Drawings to be delivered in addition to model}} {{ fag:​felles:​tegningsleveranse.pdf |Drawings to be delivered in addition to model}}
  
-===== Datasikkerhet ​=====+===== Data Security ​=====
  
-Alle datafiler skal ligge på prosjektets ​server ​og/eller prosjekthotellslik at alle kan ha tilgang til dem.  +All data files must be placed on the project ​server ​and or project hotelso that everyone can access them
-Det skal ikke arbeides på private ​harddisker og katalogerUnntaket er arbeidskladder som ikke har interesse for andre+It should not be files on private ​hard drives and directoriesThe exception is work  that have no interest in others.
  
-Det skal foretas daglig sikkerhetskopiering ​(backup) ​av alle vitale ​data i prosjektet.+Daily backup ​(backup) ​of all vital data in the project shall be carried out.
  
-Det skal ikke gjøres endringer på noen fagmodeller etter at modellen er ferdigstiltuten spesiell avtale fra modellansvarligDette må i tilfelle fremkomme i modell-loggen.+No changes shall be made to any of the models after the model has been finalizedwithout special agreement from the model managerThis must  in the case be displayed in the model log.
  
-===== Kvalitetssikring ​===== +===== Quality Assurance ​=====
- +
-Alle fagmodeller og tegninger skal oppdateres samtidig. +
- +
-Prosjekterende skal gjennomgå prosedyrene for å kvalitetssikre innholdet. Om det ikke er avtalt andre kvalitetssikringsmetoder så skal underliggende punkter benyttes: +
- +
-Utarbeide kontrollplan etter STY 600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan. +
-Bruk av faglige sjekklister.  +
-Tverrfaglig gjennomgang av modell og tegningsproduksjon. +
-Samtidig revisjon, levering og publisering av resultatmodeller og tegninger. +
-Gjennomgang og signering av arbeidet sammen med kontrollerende og godkjennende på digitale leveranser. Signatur /​elektronisk signatur påføres versjonshåndteringstabell. +
-Det må ikke gjøres endringer i modellen etter at prosjektet har gitt den status godkjent. +
-Gjennomføringen  +
- av kvalitetssikringen skal dokumenteres og følge prosjektet. +
- +
-==== Stikningsdata ==== +
-Resultatmodellene skal leveres med stikningsgrunnlag til entreprenør. Objektene skal leveres på en slik måte at de egner seg for produksjon av stikningsgrunnlag der referansepunkt og linjer ligger på riktig lag (prefiks R). Objekter med entydig definert geometri leveres som volumer eller flater. Objekter med antatt geometri skal i tillegg leveres med referansepunkter/​-linjer for stikning (f.eks. punkt for senter kum, linje for bunn innvendig rør). +
- +
-Stikningsdata i modellen med lag som har prefiks «R» vil være lett å finne og trekke disse dataene til utstikningskatalogen avhengig av programvare. Derfra vil de kunne genereres til stikningsvennlig format. ​+
  
-Stikningsdata skal ha samme kvalitet som inngangsdata. Inngangsdata vil normalt være etablert ut fra innmålte data. Utstikning bør derfor settes ut fra samme fastmerkegrunnlaget som innmålingen ble gjort fra. Punkter i trase og punker som ligger nær togførende trase skal ikke settes ut med gps-utstyr+All subject models and drawings must be updated at the same time.
  
-==== Kontroll av produksjon ====+Designers must undergo the procedures to ensure the quality of the content. If no other quality assurance methods have been agreed, the following points shall be used:
  
-Modellen kan være utgangspunktet ​for referansen av kontroll og godkjenning av plassering og utstrekning av de ulike elementer og objekter i anlegget.  ​Ut fra innmålingsdata av de bygde elementene og objekteneså lages det en geometrisk kvalitetsplan som beskriver differanser mellom utplasserte og prosjektert elementer+  * Prepare control plan according to STY 600189 Instruction ​for preparation of control plan. 
 +  * Use of professional checklists. 
 +  * Interdisciplinary review of model and drawing production. 
 +  * Simultaneous revisiondelivery and publication of result models and drawings. 
 +  * Review and signing of the work together with control and approval of digital deliveries. Signature / electronic signature is used on the version control table. 
 +  * No changes must be made to the model after the project has given it status. 
 +  * The implementation ​  * of the quality assurance must be documented and follow the project.
  
-Oppgitt avvik og toleranser fremkommer i kontraktsdokumenter og i teknisk regelverkeller andre tilhørende dokumenter.+==== laying out ==== 
 +The result models must be delivered with data for laying out to the contractor. The objects must be delivered in such a way that they are suitable for the production of laying out bases where the reference point and lines are on the correct layer (prefix R). Objects with uniquely defined geometry are supplied as volumes or with surfaces. Objects with assumed geometry must also be provided with reference points / lines for stitching (eg center socket pointline for bottom inner tube).
  
-Innmålte ​data leveres av entreprenør som KOF-filer der objektene er kodet i henhold til omforent objektkodeliste+Laying out data in the model with layers that have prefix "​R"​ will be easy to find and pull this data into the land surveying ​ catalog depending on software. From there, they can be generated to laying out friendly format.
  
-I tillegg til KOF-filer vil utskrift av beregnet avvik bli levert i form av geometrisk +Laying out data should be of the same quality as input dataInput data will normally be established based on measured dataProjection should therefore be set out on the same fixed marking basis from which the measurement was made. Points in the route and points that are close to the train leading route should not be deployed with GPS equipment. 
-kontrollrapportDifferanser som er utenfor toleransekrav skal merkes ut.+==== Production control ====
  
-Dersom innmålingene viser at et objekt er bygget utenfor toleransekravskal entreprenør sende avviksmelding til oppdragsgiver. Oppdragsgiver avgjør om den aktuelle fagmodellen skal revideres. Rådgiver kan ha som utgangspunkt at alle leverte "som bygget"​ -innmålinger er godkjent av oppdragsgiver.+The model may be the starting point for the reference of the control and approval of the location and extent of the various elements and objects in the plant. Based on measurement data of the built elements and objectsa geometric quality plan is created that describes differences between deployed and projected elements.
  
-Innmålinger skal behandles sortert på følgende kategorier:​ +Specified nonconformities and tolerances appear in contract documents and in technical regulationsor other related documents.
-  * Som bygget kontrollpunkter innenfor toleransekrav. Krever ingen revidering av modell. Objekter får automatisk ”som bygget” status. +
-  * Som bygget kontrollpunkter utenfor toleransekravmen som er godkjent av oppdragsgiveren. Fører automatisk til revisjon av modellen.+
  
-Godkjente ”Som Bygget” objekter sjekkes ut fra resultatmodell og samles i en ny  modell. Modellen skal gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver og benyttes til visualisert kontroll av «som bygget” status på prosjektet.+Measured data is provided by the contractor as KOF files where the objects are encoded according to the unified object code list.
  
-Obs! Enkelte avvik utenfor toleransekrav kan prosjekterende vurdere som ”akseptabel for Som Bygget modell”I dette tilfelle revideres ikke modellen. Bruk av akseptabel avvik skal ikke redusere kvaliteten på som bygget modellen iht. videre bruk i driftsfase eller fremtidig omprosjektering.+In addition to KOF files, printing of calculated deviations will be provided in the form of geometric 
 +control reportDifferences that are outside the tolerance requirements shall be marked.
  
-  * Som bygget innmålinger av nye eller ferdig bygde objekter uten plandatabenyttes av prosjekterende til å lage nye 3D "som bygget"​-objekter i modellen. +If the measurements show that an object is built outside the tolerance requirementthe contractor must send a non-conformity notification to the clientThe client decides whether the relevant subject model should be revisedThe consultant can assume that all delivered "as built" surveys are approved by the client.
-  * Innmåling av eksisterende anleggOppdragsgiveren og prosjekterende blir enige om hva som evt. skal modelleres.+
  
-Dersom «som bygget” målinger medfører endringer som har betydning for den videre byggingenskal originalmodellen revideres og sendes ut som planendring.+Measurements should be processed by the following categories:​ 
 +  * Which  checkpoints who is within tolerance requirements. This requires no model revision. Objects automatically get "as built" status. 
 +  * Which built-in checkpoints who is outside of tolerance requirements,​ but is approved by the client. This will automatically leads to a revision of the model. 
 +If “as built” measurements entail changes that are of significance to the further constructionthe original model shall be revised and sent out as a plan change.
  
 ===== Oppgradering til «som bygget» modell ===== ===== Oppgradering til «som bygget» modell =====
fag/felles/tegninger-en.txt · Sist endret: 2019/09/13 09:04 av stun