Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:tegninger-en

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:felles:tegninger-en [2019/09/12 11:37]
stun [Display Model]
fag:felles:tegninger-en [2019/09/13 09:04]
stun [Oppgradering til «som bygget» modell]
Linje 56: Linje 56:
   * Delivered ​ in all phases at building site   * Delivered ​ in all phases at building site
   * Updated with "as built" status at the end of the project   * Updated with "as built" status at the end of the project
-==== Presentasjonsmodell ​====+==== Presentation Model ====
  
-Behov og leveranser avtales med oppdragsgiver og defineres i kontrakt+Needs and deliveries are agreed with the client and defined in the contract.
  
-==== Kildemodeller ​====+==== source Models ​====
  
-Leveres oppdatert med "som bygget" status ​ved prosjektets slutt+Comes updated with "as built" status ​at the end of the project
  
  
Linje 74: Linje 74:
 {{ fag:​felles:​tegningsleveranse.pdf |Drawings to be delivered in addition to model}} {{ fag:​felles:​tegningsleveranse.pdf |Drawings to be delivered in addition to model}}
  
-===== Datasikkerhet ​=====+===== Data Security ​=====
  
-Alle datafiler skal ligge på prosjektets ​server ​og/eller prosjekthotellslik at alle kan ha tilgang til dem.  +All data files must be placed on the project ​server ​and or project hotelso that everyone can access them
-Det skal ikke arbeides på private ​harddisker og katalogerUnntaket er arbeidskladder som ikke har interesse for andre+It should not be files on private ​hard drives and directoriesThe exception is work  that have no interest in others.
  
-Det skal foretas daglig sikkerhetskopiering ​(backup) ​av alle vitale ​data i prosjektet.+Daily backup ​(backup) ​of all vital data in the project shall be carried out.
  
-Det skal ikke gjøres endringer på noen fagmodeller etter at modellen er ferdigstiltuten spesiell avtale fra modellansvarligDette må i tilfelle fremkomme i modell-loggen.+No changes shall be made to any of the models after the model has been finalizedwithout special agreement from the model managerThis must  in the case be displayed in the model log.
  
-===== Kvalitetssikring ​=====+===== Quality Assurance ​=====
  
-Alle fagmodeller og tegninger skal oppdateres samtidig.+All subject models and drawings must be updated at the same time.
  
-Prosjekterende skal gjennomgå prosedyrene for å kvalitetssikre innholdetOm det ikke er avtalt andre kvalitetssikringsmetoder så skal underliggende punkter benyttes:+Designers must undergo the procedures to ensure the quality of the contentIf no other quality assurance methods have been agreed, the following points shall be used:
  
-Utarbeide kontrollplan etter STY 600189 ​Instruks ​for utarbeidelse av kontrollplan+  * Prepare control plan according to STY 600189 ​Instruction ​for preparation of control plan
-Bruk av faglige sjekklister.  +  * Use of professional checklists
-Tverrfaglig gjennomgang av modell og tegningsproduksjon+  * Interdisciplinary review of model and drawing production
-Samtidig revisjonlevering og publisering av resultatmodeller og tegninger+  * Simultaneous revisiondelivery and publication of result models and drawings
-Gjennomgang og signering av arbeidet sammen med kontrollerende og godkjennende på digitale leveranserSignatur ​/elektronisk signatur påføres versjonshåndteringstabell+  * Review and signing of the work together with control and approval of digital deliveriesSignature ​electronic signature is used on the version control table
-Det må ikke gjøres endringer i modellen etter at prosjektet har gitt den status ​godkjent+  * No changes must be made to the model after the project has given it status. 
-Gjennomføringen  +  * The implementation ​  * of the quality assurance must be documented and follow the project.
- av kvalitetssikringen skal dokumenteres og følge prosjektet.+
  
-==== Stikningsdata ​==== +==== laying out ==== 
-Resultatmodellene skal leveres med stikningsgrunnlag til entreprenørObjektene skal leveres på en slik måte at de egner seg for produksjon av stikningsgrunnlag der referansepunkt og linjer ligger på riktig lag (prefiks ​R). Objekter med entydig definert geometri leveres som volumer eller flaterObjekter med antatt geometri skal i tillegg leveres med referansepunkter/-linjer ​for stikning ​(f.eks. punkt for senter kumlinje for bunn innvendig rør).+The result models must be delivered with data for laying out to the contractorThe objects must be delivered in such a way that they are suitable ​for the production of laying out bases where the reference point and lines are on the correct layer (prefix ​R). Objects with uniquely defined geometry are supplied as volumes or with surfacesObjects with assumed geometry must also be provided with reference points ​lines for stitching ​(eg center socket pointline for bottom inner tube).
  
-Stikningsdata i modellen med lag som har prefiks «R» vil være lett å finne og trekke disse dataene til utstikningskatalogen avhengig av programvareDerfra vil de kunne genereres til stikningsvennlig ​format. ​+Laying out data in the model with layers that have prefix "​R"​ will be easy to find and pull this data into the land surveying ​ catalog depending on softwareFrom there, they can be generated to laying out friendly ​format.
  
-Stikningsdata skal ha samme kvalitet som inngangsdataInngangsdata vil normalt være etablert ut fra innmålte ​data. Utstikning bør derfor settes ut fra samme fastmerkegrunnlaget som innmålingen ble gjort fraPunkter i trase og punker som ligger nær togførende trase skal ikke settes ut med gps-utstyr+Laying out data should be of the same quality as input dataInput data will normally be established based on measured ​data. Projection should therefore be set out on the same fixed marking basis from which the measurement was madePoints in the route and points that are close to the train leading route should not be deployed with GPS equipment. 
 +==== Production control ====
  
-==== Kontroll av produksjon ====+The model may be the starting point for the reference of the control and approval of the location and extent of the various elements and objects in the plant. Based on measurement data of the built elements and objects, a geometric quality plan is created that describes differences between deployed and projected elements.
  
-Modellen kan være utgangspunktet for referansen av kontroll og godkjenning av plassering og utstrekning av de ulike elementer og objekter i anlegget. ​ Ut fra innmålingsdata av de bygde elementene og objekteneså lages det en geometrisk kvalitetsplan som beskriver differanser mellom utplasserte og prosjektert elementer+Specified nonconformities and tolerances appear in contract documents and in technical regulationsor other related documents.
  
-Oppgitt avvik og toleranser fremkommer i kontraktsdokumenter og i teknisk regelverk, eller andre tilhørende dokumenter.+Measured data is provided by the contractor as KOF files where the objects are encoded according to the unified object code list.
  
-Innmålte data leveres av entreprenør som KOF-filer der objektene er kodet i henhold til omforent objektkodeliste+In addition to KOF files, printing of calculated deviations will be provided in the form of geometric 
 +control report. Differences that are outside the tolerance requirements shall be marked.
  
-I tillegg til KOF-filer vil utskrift av beregnet avvik bli levert i form av geometrisk +If the measurements show that an object is built outside the tolerance requirement,​ the contractor must send a non-conformity notification to the clientThe client decides whether the relevant subject model should be revised. The consultant can assume that all delivered "as built" surveys are approved by the client.
-kontrollrapportDifferanser som er utenfor toleransekrav skal merkes ut.+
  
-Dersom innmålingene viser at et objekt er bygget utenfor toleransekrav,​ skal entreprenør sende avviksmelding til oppdragsgiverOppdragsgiver avgjør om den aktuelle fagmodellen skal revideresRådgiver kan ha som utgangspunkt at alle leverte ​"som bygget" -innmålinger er godkjent av oppdragsgiver.+Measurements should be processed by the following categories:​ 
 +  * Which  checkpoints who is within tolerance requirementsThis requires no model revisionObjects automatically get "as built" ​status. 
 +  * Which built-in checkpoints who is outside of tolerance requirements,​ but is approved by the client. This will automatically leads to a revision of the model. 
 +If “as built” measurements entail changes that are of significance to the further construction,​ the original model shall be revised and sent out as a plan change.
  
-Innmålinger skal behandles sortert på følgende kategorier:​ +===== Upgrade to "as built" model =====
-  * Som bygget kontrollpunkter innenfor toleransekrav. Krever ingen revidering av modell. Objekter får automatisk ”som bygget” status. +
-  * Som bygget kontrollpunkter utenfor toleransekrav,​ men som er godkjent av oppdragsgiveren. Fører automatisk til revisjon av modellen.+
  
-Godkjente ”Som Bygget” objekter sjekkes ut fra resultatmodell og samles i en ny  modell. Modellen skal gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver og benyttes til visualisert kontroll av «som bygget” status på prosjektet. +Designers willupon feedback from the contractorupgrade the following modelsresult-, display-, coordinationand source model to "as built" ​status.
- +
-Obs! Enkelte avvik utenfor toleransekrav kan prosjekterende vurdere som ”akseptabel for Som Bygget modell”. I dette tilfelle revideres ikke modellen. Bruk av akseptabel avvik skal ikke redusere kvaliteten på som bygget modellen iht. videre bruk i driftsfase eller fremtidig omprosjektering. +
- +
-  * Som bygget innmålinger av nye eller ferdig bygde objekter uten plandatabenyttes av prosjekterende til å lage nye 3D "som bygget"​-objekter i modellen. +
-  * Innmåling av eksisterende anlegg. Oppdragsgiveren og prosjekterende blir enige om hva som evt. skal modelleres. +
- +
-Dersom «som bygget” målinger medfører endringer som har betydning for den videre byggingenskal originalmodellen revideres og sendes ut som planendring. +
- +
-===== Oppgradering til «som bygget» modell ===== +
- +
-Prosjekterende skal etter tilbakemelding fra entreprenør oppgradere følgende modellerresultat-, visnings-, samordningsog kildemodell til «som bygget» ​status+
- +
-  * All oppdatering skjer med entreprenørens egne målinger og geometrisk kvalitetskontroll som grunnlag. Ved behov for supplerende målinger eller korrigering av entreprenørens prosedyrer for leveranse bestilles dette gjennom oppdragsgiver. +
-  * Prosjekterende skal fortløpende oppgradere alle resultatmodeller til «som bygget» status i samsvar med entreprenørens fremdrift og leveranse av innmålinger. +
-  * Basert på entreprenørens innmålingsdata skal alle eventuelle prosjekterte 2D-objekter oppgraderes til 3D.+
  
 +  * All updating takes place with the contractor'​s own measurements and geometric quality control as the basis. If additional measurements or correction of the contractor'​s delivery procedures are required, this is ordered through the client.
 +  * Designers should continuously upgrade all performance models to "as built" status in accordance with the contractor'​s progress and delivery of measurements.
 +  * Based on the contractor'​s measurement data, any projected 2D objects should be upgraded to 3D.
  
 ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering ===== ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering =====
fag/felles/tegninger-en.txt · Sist endret: 2019/09/13 09:04 av stun