Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:tegninger-en

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:felles:tegninger-en [2019/09/12 09:58]
stun [Resultatmodeller]
fag:felles:tegninger-en [2019/09/13 09:04] (nåværende versjon)
stun [Oppgradering til «som bygget» modell]
Linje 33: Linje 33:
 ==== Coordination model ==== ==== Coordination model ====
  
-The model must be updated regularly, in accordance with the updating of subject models, throughout the design phase. As a prerequisite for the project, intervals of 14 days should be added, unless otherwise defined in the project.+The model must be updated regularly, in accordance with the updating of subject models, throughout the design phase. As a prerequisite for the project, intervals of 14 days should be agreed, unless otherwise defined in the project.
  
-An updated version of the subject model is regularly posted on the agreed catalog, and the message is sent as agreed to the coordinator in advance of design ​meetings, construction meetings, etc., so that the coordination model always shows the latest and current version at a given time.+An updated version of the subject model is regularly posted on the agreed catalog, and the message is sent as agreed to the coordinator in advance of project ​meetings, construction meetings, etc., so that the coordination model always shows the latest and current version at a given time.
  
-The coordination model can be the starting point for design ​meetings where reviewing this forms the basis for meeting minutes and interdisciplinary coordination. The need for changes and updates that appear at a meeting is changed and corrected until the next meeting, or by appointment+The coordination model can be the starting point for project ​meetings where reviewing this forms the basis for meeting minutes and interdisciplinary coordination. The need for changes and updates that appear at a meeting is changed and corrected until the next meeting, or by appointment.
- +
-It is important that all deliveries in different subjects are coordinated so that an updated model can be reviewed at the agreed design meetings to get the full effect out of the design. +
-Coordination models to be used for various purposes such as result, presentation,​ presentation or source model are arranged so that all the current subject models are copied into the model to be developed and all references removed. Thus, the model will no longer be updated by changes in the subject model.+
  
 +It is important that all deliveries in different subjects are coordinated so that an updated model can be reviewed at the agreed project meetings to get the full effect of the design. Coordination models to be used for various purposes such as result, presentation or source model are arranged so that all subject models are copied into the model to be developed. If the references are removed, the model will no longer be updated.
  
  
Linje 48: Linje 46:
 ==== Result Models ==== ==== Result Models ====
  
-   * Delivered to the client ​for acceptance and documentation+   * Delivered to the builder ​for acceptance and documentation
    * Supplied with the competitive basis for contractors.    * Supplied with the competitive basis for contractors.
    * Delivered at all site phase audits    * Delivered at all site phase audits
-   * Supplied with all stitching ​data+   * Supplied with all surveying ​data
    * Comes updated with "as built" status at the end of the project    * Comes updated with "as built" status at the end of the project
-==== Visningsmodell ​==== +==== Display Model ==== 
-  * Leveres til oppdragsgiver ​for aksept og dokumentasjon +  * Delivered to the client ​for acceptance and documentation 
-  * Leveres med konkurransegrunnlaget til entreprenører +  * Supplied with the competitive basis to the contractors 
-  * Leveres ved alle revisjoner i anleggsfasen +  * Delivered ​ in all phases at building site 
-  * Leveres oppdatert med "som bygget" status ​ved prosjektets slutt+  * Updated with "as built" status ​at the end of the project 
 +==== Presentation Model ====
  
-==== Presentasjonsmodell ====+Needs and deliveries are agreed with the client and defined in the contract.
  
-Behov og leveranser avtales med oppdragsgiver og defineres i kontrakt. ​+==== source Models ====
  
-==== Kildemodeller ====+Comes updated with "as built" status at the end of the project
  
-Leveres oppdatert med "som bygget"​ status ved prosjektets slutt 
  
  
 +===== Drawing Deliveries =====
  
-===== Tegningsleveranser =====+It is a goal of limited ​ of drawings to what is given as a technical requirement for documentation and what is necessary for document function and requirement achievement.
  
-Det er et mål å begrense leveransen av tegninger til det som er gitt som tekniske krav til dokumentasjon og det som er nødvendig ​for å dokumentere funksjon og kravoppnåelse+There is developed a table of what should be delivered. The project must clarify the need for other drawings based on the nature and peculiarities of the project with the project.
  
-Det er utarbeidet en retningsgivende tabell over hva som bør leveres. Prosjektet må avklare behov for andre tegninger ut fra prosjektets karakter og særegenheter med prosjektet.+{{ fag:​felles:​tegningsleveranse.pdf |Drawings to be delivered in addition to model}}
  
-{{ fag:​felles:​tegningsleveranse.pdf |Tegninger som skal leveres i tillegg til modell}}+===== Data Security =====
  
-===== Datasikkerhet =====+All data files must be placed on the project server and / or project hotel, so that everyone can access them. 
 +It should not be files on private hard drives and directories. The exception is work  that have no interest in others.
  
-Alle datafiler skal ligge på prosjektets server og/eller prosjekthotell,​ slik at alle kan ha tilgang til dem.  +Daily backup (backup) of all vital data in the project shall be carried out.
-Det skal ikke arbeides på private harddisker og kataloger. Unntaket er arbeidskladder som ikke har interesse for andre+
  
-Det skal foretas daglig sikkerhetskopiering (backup) av alle vitale data i prosjektet. +No changes shall be made to any of the models after the model has been finalizedwithout special agreement from the model managerThis must  in the case be displayed in the model log.
- +
-Det skal ikke gjøres endringer på noen fagmodeller etter at modellen er ferdigstiltuten spesiell avtale fra modellansvarligDette må i tilfelle fremkomme i modell-loggen.+
  
-===== Kvalitetssikring ​===== +===== Quality Assurance ​=====
- +
-Alle fagmodeller og tegninger skal oppdateres samtidig. +
- +
-Prosjekterende skal gjennomgå prosedyrene for å kvalitetssikre innholdet. Om det ikke er avtalt andre kvalitetssikringsmetoder så skal underliggende punkter benyttes: +
- +
-Utarbeide kontrollplan etter STY 600189 Instruks for utarbeidelse av kontrollplan. +
-Bruk av faglige sjekklister.  +
-Tverrfaglig gjennomgang av modell og tegningsproduksjon. +
-Samtidig revisjon, levering og publisering av resultatmodeller og tegninger. +
-Gjennomgang og signering av arbeidet sammen med kontrollerende og godkjennende på digitale leveranser. Signatur /​elektronisk signatur påføres versjonshåndteringstabell. +
-Det må ikke gjøres endringer i modellen etter at prosjektet har gitt den status godkjent. +
-Gjennomføringen  +
- av kvalitetssikringen skal dokumenteres og følge prosjektet. +
- +
-==== Stikningsdata ==== +
-Resultatmodellene skal leveres med stikningsgrunnlag til entreprenør. Objektene skal leveres på en slik måte at de egner seg for produksjon av stikningsgrunnlag der referansepunkt og linjer ligger på riktig lag (prefiks R). Objekter med entydig definert geometri leveres som volumer eller flater. Objekter med antatt geometri skal i tillegg leveres med referansepunkter/​-linjer for stikning (f.eks. punkt for senter kum, linje for bunn innvendig rør). +
- +
-Stikningsdata i modellen med lag som har prefiks «R» vil være lett å finne og trekke disse dataene til utstikningskatalogen avhengig av programvare. Derfra vil de kunne genereres til stikningsvennlig format.  +
- +
-Stikningsdata skal ha samme kvalitet som inngangsdata. Inngangsdata vil normalt være etablert ut fra innmålte data. Utstikning bør derfor settes ut fra samme fastmerkegrunnlaget som innmålingen ble gjort fra. Punkter i trase og punker som ligger nær togførende trase skal ikke settes ut med gps-utstyr. ​+
  
-==== Kontroll av produksjon ====+All subject models and drawings must be updated at the same time.
  
-Modellen kan være utgangspunktet for referansen av kontroll og godkjenning av plassering og utstrekning av de ulike elementer og objekter i anlegget Ut fra innmålingsdata av de bygde elementene og objekteneså lages det en geometrisk kvalitetsplan som beskriver differanser mellom utplasserte og prosjektert elementer. ​+Designers must undergo the procedures to ensure the quality of the contentIf no other quality assurance methods have been agreedthe following points shall be used:
  
-Oppgitt avvik og toleranser fremkommer i kontraktsdokumenter og i teknisk regelverkeller andre tilhørende dokumenter.+  * Prepare control plan according to STY 600189 Instruction for preparation of control plan. 
 +  * Use of professional checklists. 
 +  * Interdisciplinary review of model and drawing production. 
 +  * Simultaneous revisiondelivery and publication of result models and drawings. 
 +  * Review and signing of the work together with control and approval of digital deliveries. Signature / electronic signature is used on the version control table. 
 +  * No changes must be made to the model after the project has given it status. 
 +  * The implementation ​  * of the quality assurance must be documented and follow the project.
  
-Innmålte ​data leveres av entreprenør som KOF-filer der objektene er kodet i henhold til omforent objektkodeliste+==== laying out ==== 
 +The result models must be delivered with data for laying out to the contractor. The objects must be delivered in such a way that they are suitable for the production of laying out bases where the reference point and lines are on the correct layer (prefix R). Objects with uniquely defined geometry are supplied as volumes or with surfaces. Objects with assumed geometry must also be provided with reference points / lines for stitching (eg center socket point, line for bottom inner tube).
  
-I tillegg til KOF-filer vil utskrift av beregnet avvik bli levert i form av geometrisk +Laying out data in the model with layers that have prefix "​R"​ will be easy to find and pull this data into the land surveying ​ catalog depending on softwareFrom there, they can be generated to laying out friendly format.
-kontrollrapportDifferanser som er utenfor toleransekrav skal merkes ut.+
  
-Dersom innmålingene viser at et objekt er bygget utenfor toleransekrav,​ skal entreprenør sende avviksmelding til oppdragsgiverOppdragsgiver avgjør om den aktuelle fagmodellen skal revideresRådgiver kan ha som utgangspunkt at alle leverte "som bygget"​ -innmålinger er godkjent av oppdragsgiver.+Laying out data should be of the same quality as input dataInput data will normally be established based on measured dataProjection should therefore be set out on the same fixed marking basis from which the measurement was madePoints in the route and points that are close to the train leading route should not be deployed with GPS equipment. 
 +==== Production control ====
  
-Innmålinger skal behandles sortert på følgende kategorier:​ +The model may be the starting point for the reference of the control and approval of the location and extent of the various elements and objects in the plantBased on measurement data of the built elements and objectsa geometric quality plan is created that describes differences between deployed and projected elements.
-  * Som bygget kontrollpunkter innenfor toleransekravKrever ingen revidering av modell. Objekter får automatisk ”som bygget” status. +
-  * Som bygget kontrollpunkter utenfor toleransekravmen som er godkjent av oppdragsgiveren. Fører automatisk til revisjon av modellen.+
  
-Godkjente ”Som Bygget” objekter sjekkes ut fra resultatmodell og samles i en ny  modell. Modellen skal gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver og benyttes til visualisert kontroll av «som bygget” status på prosjektet.+Specified nonconformities and tolerances appear in contract documents and in technical regulations,​ or other related documents.
  
-Obs! Enkelte avvik utenfor toleransekrav kan prosjekterende vurdere som ”akseptabel for Som Bygget modell”. I dette tilfelle revideres ikke modellen. Bruk av akseptabel avvik skal ikke redusere kvaliteten på som bygget modellen iht. videre bruk i driftsfase eller fremtidig omprosjektering.+Measured data is provided by the contractor as KOF files where the objects are encoded according to the unified object code list.
  
-  * Som bygget innmålinger av nye eller ferdig bygde objekter uten plandatabenyttes av prosjekterende til å lage nye 3D "som bygget"​-objekter i modellen. +In addition to KOF filesprinting of calculated deviations will be provided in the form of geometric 
-  * Innmåling av eksisterende anlegg. Oppdragsgiveren og prosjekterende blir enige om hva som evtskal modelleres.+control reportDifferences that are outside the tolerance requirements shall be marked.
  
-Dersom «som bygget” målinger medfører endringer som har betydning for den videre byggingenskal originalmodellen revideres og sendes ut som planendring.+If the measurements show that an object is built outside the tolerance requirementthe contractor must send a non-conformity notification to the client. The client decides whether the relevant subject model should be revised. The consultant can assume that all delivered "as built" surveys are approved by the client.
  
-===== Oppgradering til «som bygget» modell =====+Measurements should be processed by the following categories:​ 
 +  * Which  checkpoints who is within tolerance requirements. This requires no model revision. Objects automatically get "as built" status. 
 +  * Which built-in checkpoints who is outside of tolerance requirements,​ but is approved by the client. This will automatically leads to a revision of the model. 
 +If “as built” measurements entail changes that are of significance to the further construction,​ the original model shall be revised and sent out as a plan change.
  
-Prosjekterende skal etter tilbakemelding fra entreprenør oppgradere følgende modeller: resultat-, visnings-, samordnings- og kildemodell til «som bygget» status.+===== Upgrade to "as built" model =====
  
-  * All oppdatering skjer med entreprenørens egne målinger og geometrisk kvalitetskontroll som grunnlag. Ved behov for supplerende målinger eller korrigering av entreprenørens prosedyrer for leveranse bestilles dette gjennom oppdragsgiver. +Designers will, upon feedback from the contractor, upgrade the following models: result-, display-, coordination- and source model to "as built" status.
-  * Prosjekterende skal fortløpende oppgradere alle resultatmodeller til «som bygget» status i samsvar med entreprenørens fremdrift og leveranse av innmålinger. +
-  * Basert på entreprenørens innmålingsdata skal alle eventuelle prosjekterte 2D-objekter oppgraderes til 3D.+
  
 +  * All updating takes place with the contractor'​s own measurements and geometric quality control as the basis. If additional measurements or correction of the contractor'​s delivery procedures are required, this is ordered through the client.
 +  * Designers should continuously upgrade all performance models to "as built" status in accordance with the contractor'​s progress and delivery of measurements.
 +  * Based on the contractor'​s measurement data, any projected 2D objects should be upgraded to 3D.
  
 ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering ===== ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering =====
fag/felles/tegninger-en.1568275081.txt.gz · Sist endret: 2019/09/12 09:58 av stun