Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:tegninger-en

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
fag:felles:tegninger-en [2019/09/12 13:00]
stun [Stikningsdata]
fag:felles:tegninger-en [2019/09/13 09:04] (nåværende versjon)
stun [Oppgradering til «som bygget» modell]
Linje 103: Linje 103:
  
 Laying out data should be of the same quality as input data. Input data will normally be established based on measured data. Projection should therefore be set out on the same fixed marking basis from which the measurement was made. Points in the route and points that are close to the train leading route should not be deployed with GPS equipment. Laying out data should be of the same quality as input data. Input data will normally be established based on measured data. Projection should therefore be set out on the same fixed marking basis from which the measurement was made. Points in the route and points that are close to the train leading route should not be deployed with GPS equipment.
-==== Kontroll av produksjon ​====+==== Production control ​====
  
-Modellen kan være utgangspunktet ​for referansen av kontroll og godkjenning av plassering og utstrekning av de ulike elementer og objekter i anlegget Ut fra innmålingsdata av de bygde elementene og objekteneså lages det en geometrisk kvalitetsplan som beskriver differanser mellom utplasserte og prosjektert elementer+The model may be the starting point for the reference of the control and approval of the location and extent of the various elements and objects in the plantBased on measurement data of the built elements and objectsa geometric quality plan is created that describes differences between deployed and projected elements.
  
-Oppgitt avvik og toleranser fremkommer i kontraktsdokumenter og i teknisk regelverkeller andre tilhørende dokumenter.+Specified nonconformities and tolerances appear in contract documents and in technical regulationsor other related documents.
  
-Innmålte ​data leveres av entreprenør som KOF-filer der objektene er kodet i henhold til omforent objektkodeliste+Measured ​data is provided by the contractor as KOF files where the objects are encoded according to the unified object code list.
  
-I tillegg til KOF-filer vil utskrift av beregnet avvik bli levert i form av geometrisk +In addition to KOF files, printing of calculated deviations will be provided in the form of geometric 
-kontrollrapportDifferanser som er utenfor toleransekrav skal merkes ut.+control reportDifferences that are outside the tolerance requirements shall be marked.
  
-Dersom innmålingene viser at et objekt er bygget utenfor toleransekravskal entreprenør sende avviksmelding til oppdragsgiverOppdragsgiver avgjør om den aktuelle fagmodellen skal revideresRådgiver kan ha som utgangspunkt at alle leverte ​"som bygget" ​-innmålinger er godkjent av oppdragsgiver.+If the measurements show that an object is built outside the tolerance requirementthe contractor must send a non-conformity notification to the clientThe client decides whether the relevant subject model should be revisedThe consultant can assume that all delivered ​"as built" ​surveys are approved by the client.
  
-Innmålinger skal behandles sortert på følgende kategorier+Measurements should be processed by the following categories
-  * Som bygget kontrollpunkter innenfor toleransekravKrever ingen revidering av modellObjekter får automatisk ”som bygget” ​status. +  * Which  checkpoints who is within tolerance requirementsThis requires no model revisionObjects automatically get "as built" ​status. 
-  * Som bygget kontrollpunkter utenfor toleransekravmen som er godkjent av oppdragsgiverenFører automatisk til revisjon av modellen.+  * Which built-in checkpoints who is outside of tolerance requirementsbut is approved by the clientThis will automatically leads to a revision of the model. 
 +If “as built” measurements entail changes that are of significance to the further construction,​ the original model shall be revised and sent out as a plan change.
  
-Godkjente ”Som Bygget” objekter sjekkes ut fra resultatmodell og samles i en ny  modell. Modellen skal gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver og benyttes til visualisert kontroll av «som bygget” status på prosjektet.+===== Upgrade to "as built" model =====
  
-Obs! Enkelte avvik utenfor toleransekrav kan prosjekterende vurdere som ”akseptabel for Som Bygget modell”. I dette tilfelle revideres ikke modellen. Bruk av akseptabel avvik skal ikke redusere kvaliteten på som bygget modellen iht. videre bruk i driftsfase eller fremtidig omprosjektering. +Designers willupon feedback from the contractorupgrade the following modelsresult-, display-, coordinationand source model to "as built" ​status.
- +
-  * Som bygget innmålinger av nye eller ferdig bygde objekter uten plandatabenyttes av prosjekterende til å lage nye 3D "som bygget"​-objekter i modellen. +
-  * Innmåling av eksisterende anlegg. Oppdragsgiveren og prosjekterende blir enige om hva som evt. skal modelleres. +
- +
-Dersom «som bygget” målinger medfører endringer som har betydning for den videre byggingenskal originalmodellen revideres og sendes ut som planendring. +
- +
-===== Oppgradering til «som bygget» modell ===== +
- +
-Prosjekterende skal etter tilbakemelding fra entreprenør oppgradere følgende modellerresultat-, visnings-, samordningsog kildemodell til «som bygget» ​status+
- +
-  * All oppdatering skjer med entreprenørens egne målinger og geometrisk kvalitetskontroll som grunnlag. Ved behov for supplerende målinger eller korrigering av entreprenørens prosedyrer for leveranse bestilles dette gjennom oppdragsgiver. +
-  * Prosjekterende skal fortløpende oppgradere alle resultatmodeller til «som bygget» status i samsvar med entreprenørens fremdrift og leveranse av innmålinger. +
-  * Basert på entreprenørens innmålingsdata skal alle eventuelle prosjekterte 2D-objekter oppgraderes til 3D.+
  
 +  * All updating takes place with the contractor'​s own measurements and geometric quality control as the basis. If additional measurements or correction of the contractor'​s delivery procedures are required, this is ordered through the client.
 +  * Designers should continuously upgrade all performance models to "as built" status in accordance with the contractor'​s progress and delivery of measurements.
 +  * Based on the contractor'​s measurement data, any projected 2D objects should be upgraded to 3D.
  
 ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering ===== ===== Rapportering,​ dokumentasjon og arkivering =====
fag/felles/tegninger-en.1568286017.txt.gz · Sist endret: 2019/09/12 13:00 av stun