Brukerverktøy

Nettstedverktøy


Action unknown: copypageplugin__copy
fag:lavspenning:byggeplan:start

Lavspenning - Byggeplan

Planforutsetning

For byggeplan må det utstedes samsvarserklæring.

Forventninger til skjemaer og tegninger

I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon.

Ved utarbeidelse av byggeplan som skal konkurranseutsettes må det lages en beskrivende del (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene). Konkurransegrunnlaget skal utformes i hht til NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Beskrivende del i konkurransegrunnlaget skal benytte spesifiserende tekster fra NS 3420 eller Bane NORs prosesskoder. Etter at entreprenør er valgt, må byggherre, prosjekterende og entreprenør sammen gå gjennom beskrivelse og tegninger for å avklare eventuelle uklarheter.

Generelle krav til Prosjektering fra Teknisk Regelverk

Problemstillinger som må avklares

Forhold som må være avklart før oppstart byggeplan:

 • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen
 • Detaljert plassering av andre jernbanetekniske funksjoner

Forhold som må avklares i byggeplanfasen:

 • Detaljert plassering av alle funksjoner
 • Utdetaljering av valgt standardsløsninger for alle installasjoner
 • Detaljerte tegninger og beskrivelser av tekniske løsninger
 • Utarbeidelse av faseplaner og gjennomføringsrekkefølge
 • Kostnad ved gjennomføring av tiltak

Leveranse

Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype. For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen.

I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter retningslinjene oppgitt i Håndbok Digital planlegging - Leveranse

Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres:

Versjonshistorikk

 • Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/start.txt · Sist endret: 2020/02/11 15:20 av stun