Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Byggeplan Lavspenning

Byggeplanen representerer i hovedsak en ytterligere detaljering (særlig i forhold til beliggenhet, utforming og utførelse) av en tidligere hovedplan eller detaljplan som skal gjøre det mulig å gjennomføre tiltak. Valget av alternativ skal være foretatt gjennom forutgående planprosess. Ved utarbeidelse av byggeplanen foretas det normalt også en optimalisering, om mulig, av tekniske løsninger i prosjektet for å minimere ulemper og kostnader. Detaljeringsgraden i beskrivelse og tegninger / skjema skal være slik at man kan bestille og bygge anleggene uten ytterligere prosjektering. For byggeplan må det utstedes samsvarserklæring.

Krav til skjema og tegninger

I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon.

Ved utarbeidelse av byggeplan som skal konkuranseutsettes må det lages en beskrivende del (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene). Konkurransegrunnlaget skal utformes ihht til NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Beskrivende del i konkurransegrunnlaget skal benytte spesifiserende tekster fra NS 3420 eller Jernbaneverkets prosesskoder. Etter at entreprenør er valgt, må byggherre, prosjekterende og entreprenør sammen gå gjennom beskrivelse og tegninger for å avklare eventuelle uklarheter.

Generelle krav til Prosjektering fra Teknisk Regelverk

Problemstillinger som må avklares

Forhold som må være avklart før oppstart byggeplan:

  • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen
  • Detaljert plassering av andre jernbanetekniske funksjoner

Forhold som må avklares i byggeplanfasen:

  • Detaljert plassering av alle funksjoner
  • Utdetaljering av valgt standardsløsninger for alle installasjoner
  • Detaljerte tegninger og beskrivelser av tekniske løsninger
  • Utarbeidelse av faseplaner og gjennomføringsrekkefølge
  • Kostnad ved gjennomføring av tiltak

Leveranse

Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype. For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/start.1457603086.txt.gz · Sist endret: 2016/03/10 10:44 av jse