Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:byggeplan:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Byggeplan Lavspenning

Planforutsetning

Byggeplanen representerer en ytterligere detaljering av en tidligere hovedplan eller detaljplan. Detaljeringsgraden i beskrivelse og tegninger / skjema skal være slik at man kan bestille og bygge anleggene uten ytterligere prosjektering. Planen danner grunnlaget for anbuds/tilbudskonkurranse. For byggeplan må det utstedes samsvarserklæring.

Byggeplan skal gjennomføres i henhold til STY-601738 Håndbok for utrednings-, plan og byggeprosjekter i Bane NOR.

Krav til skjema og tegninger

I byggeplan inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon.

Ved utarbeidelse av byggeplan som skal konkurranseutsettes må det lages en beskrivende del (dokumentgruppe D i prosjektdokumentene). Konkurransegrunnlaget skal utformes i hht til NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Beskrivende del i konkurransegrunnlaget skal benytte spesifiserende tekster fra NS 3420 eller Bane NORs prosesskoder. Etter at entreprenør er valgt, må byggherre, prosjekterende og entreprenør sammen gå gjennom beskrivelse og tegninger for å avklare eventuelle uklarheter.

Generelle krav til Prosjektering fra Teknisk Regelverk

Problemstillinger som må avklares

Forhold som må være avklart før oppstart byggeplan:

  • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen
  • Detaljert plassering av andre jernbanetekniske funksjoner

Forhold som må avklares i byggeplanfasen:

  • Detaljert plassering av alle funksjoner
  • Utdetaljering av valgt standardsløsninger for alle installasjoner
  • Detaljerte tegninger og beskrivelser av tekniske løsninger
  • Utarbeidelse av faseplaner og gjennomføringsrekkefølge
  • Kostnad ved gjennomføring av tiltak

Krav til Leveranse

Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype. For alle anleggstyper må det gjøres en risikovurdering ihht § 16 i FEL og §2-2 i FEF. Risikovurderingen skal vedlegges byggeplanen.

I tillegg til krav gitt i kontrakt og prosjektets PDP skal leveransen gjøres etter disse retningslinjene: Krav til leveranse

Om ikke annet fremkommer i kontraktdokument skal følgende leveres:


Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/byggeplan/start.1493803248.txt.gz · Sist endret: 2017/05/03 11:20 av roam