Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:detaljplan:start

Lavspenning - Detaljplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for detaljplan og som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i detaljplan

Fagspesifikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å oppnå tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Forhold som må være avklart før detaljplanfasen:

 • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen.
 • Plassering av andre jernbanetekniske funksjoner
 • Faseplaner og utbyggingsrekkefølge

Forventninger til gjennomføringen er beskrevet i Bane NORs retningslinjer Håndbok Digital planlegging - Utførelse).

Prosjekterende skal i sin prosjektering oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets anlegget.

Fagrapport fra prosjekterende skal inneholde beskrivelser, beregninger og vurderinger for fagområdet. Fagområdet innebærer minimum:

 • Tilgjengelig effektuttak fra netteier
 • Plassering av inntak og hovedfordelinger
 • Plassering av sporvekselvarmesentraler
 • Grovberegning av stigekabler
 • Behov og løsning for reservestrøm
 • Behov og løsning for styring, regulering og overvåking (SRO)
 • Behov og løsning for togvarmeanlegg
 • Beskrive prinsippløsning for eventuelt nødlys i tunnel
 • Behov for brannventilasjon i tunnel
 • Beskrive prinsippene for installasjon i tekniske hus
 • Beskrive behov for adgangs-, innbrudds- og brannvarslingssystem

Leveranse

I tillegg til kontrakt og prosjektet PDP, skal leveransen gjøres etter retningslinjen beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype:

I detaljplanen inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017 Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/detaljplan/start.txt · Sist endret: 2020/01/31 13:07 av stun