Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Teknisk Detaljplan Overbygning

Plangrunnlag

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata. Detaljerte grunnlagsdata er: I banedata fins data for overbygningens komponenter (skinner, sviller, sporveksler, isolerte skjøter, ballast mm.), plattformer, planoverganger, stikkrenner mm. Målevognbilder fins i begge retninger med ca. 20 m intervall.

Krav til utførelse

Det stilles detaljerte krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse.

All prosjektering av overbygning må være utført slik at andre fag kan nyttiggjøre seg av digitale data for alle løsningsalternativer. Linjeberegninger for både horisontal- og vertikalgeometri (tit- og nylfiler eller tilsvarende) skal leveres som en del av produksjonsfilene til leveransen i tillegg til dwg-filene. R/P skal konstruere og tegne ut geometrisk alle aktuelle linjeføringer som er byggbare. Illustrasjoner bygges opp med grunnlag fra kartverk, 3D-modell og ortofoto. R/P må ta høyde for at ulike alternativer for linjeføring kan være fordelt over flere ulike korridoralternativer.

Fagrapport fra prosjekterende skal inneholde beskrivelser, beregninger og vurderinger for fagområdet:

 • Linjegeometri, overbygning, hastigheter og sporveksler. Her bør man også beskrive midlertidige sporanlegg.
 • Detaljert plassering av alle funksjoner.
 • Detaljerte fagmodeller og tegninger med beskrivelser av tekniske løsninger.
 • Utarbeidelse av jernbanetekisk faseplan med gjennomføringsrekkefølge.
 • Hvilket format prosjektet skal levere. Dette må være i henhold til kontrakt, PDP og evt. dokumentkontroller.

Noe byggherrelevert materiell har lang leveringstid, og må derfor i mange tilfeller bestilles i løpet av detaljplanfasen.

Aktiviteter som skal inngå:

 • Gjennomgang og aksept av tidligere planfase, hovedplanen, for å avdekke om det er behov for endringer og/eller optimaliseringer. Endringer skal dokumenteres og argumenteres for. Ved vesentlige endringer blir hovedplanen revidert.
 • Gjennomgang og aksept av systemdefinisjon.
 • Identifisere krav i henhold til Teknisk regelverk og eventuelt prosjektspesifikke krav. Kravene dokumenteres i systemkravspesifikasjonen.
 • Beskrive tekniske løsninger basert på systemkravspesifikasjonen
 • Eventuelle avvik fra regelverk skal dokumenteres i avvikslogg og godkjennes.
 • Valg bør begrunnes i hva som er mest økonomisk fordelaktig for byggherre og infrastruktureier.
 • Designe, lokalisere, beregne og definere funksjoner og tekniske løsninger.
 • Sikre at valgt løsning er gjennomførbar, risikoredusert (SHA) og minst mulig til hinder for avviklingen av togtrafikken.
 • Avklare behov for areal for det ferdige anlegget, og evt. midlertidig areal for anleggsgjennomføringen, som innspill til reguleringsplan.
 • Beskrive gjennomføringen og rekkefølge.
 • Medvirke i den tverrfaglige prosjekteringen sammen med andre faggrupper.
 • Bidra til analyse av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (ref. RAMS-prosessen) for prosjektert system.
 • Kvalitetssikring

Krav til leveranse

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse.

Følgende dokumentasjon leveres:

 • Faglig bidrag til dokumentet «Teknisk Detaljplan» med beskrivelse av bl.a.:
  • Krav og forutsetninger som er gitt fra tidligere planfase.
  • Eksisterende og nytt anlegg.
  • Systemgrensesnitt mot andre fag.
  • Konklusjoner og anbefalinger.
 • Fagrapport. Skal inneholde beskrivelser og beregninger for fagområdet. Overgangsskinner, ledeskinner, brusviller, stålkvalitet, svillematter, ballastmatter, sporstopper og isolerte skjøter sjekkes ut. Krav til plattform sjekkes ut, avstand fra plattformkanttil pormidt, plattformens høyde, sikkerhesttsonens bredde og varsellinje.
 • Kostnadsestimat med nøyaktighet +/- 10% med dokumentasjon av alle forutsetningene for estimatet. Kostnadsestimatet skal danne underlag for usikkerhetsanalysen
 • Bidrag til Systemdefinisjon med mer detaljer enn fra forrige planfase.
 • Bidrag til Systemkravspesifikasjon.
 • Faglig bidrag til jernbaneteknisk faseplan (mal fins i dwg-format).
 • Beskrive behov for togfrie perioder (brudd) og disponeringstider for anlegget.
 • Bidrag til Prosjektfaseverifikasjon med dokumentasjon av oppnådd krav til løsning.
 • Kontrollplan med sjekklister.
 • Fagmodell og nødvendige tilleggstegninger over tiltaket etter beskrivelse gitt i Modell- og tegningsleveranser
 • Det skal være en linje med km-kjeding som er i harmoni med eksisterende km-kjeding i Banedatabank, eventuelle kjedebrudd skal synliggjøres.
 • Faglig bidrag av arealbehov som innspill til reguleringsplan.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 5. Oppdatert etter høringsrunde. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsforberinger. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/start.1545912999.txt.gz · Sist endret: 2018/12/27 13:16 av akhshe