Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:hovedplan:start

Overbygning - Hovedplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for hovedplan, den er felles for alle fag:

Forventninger til prosjekteringen i Hovedplan

Planforutsetning

Følgende tema skal inngå: Standard på overbygningen velges, som overbygningsklasse og type sporveksler, skinner og sviller mm.. Hastighetsprofil studeres. Behov knyttet til anleggsarbeidet identifiseres, som sportilgang (inkl. lengre brudd), atkomst for anleggsmaskiner, gjennomføringsrekkefølge og faser. Kostnadsestimatet skal være innenfor 20 % nøyaktighet. Avvik fra lover og regelverk herunder universell utforming skal identifiseres og saksbehandles.

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale og grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende oppmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Målevognbilder fins i begge retninger med ca. 20 m intervall. Relevante dokumenter i Proarc sjekkes. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag, slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmateriale og grunnlagsdata.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til beskrivelse gitt i Grunnlagsdata.

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

All prosjektering av overbygning må være utført slik at andre fag kan nyttiggjøre seg av digitale data for alle løsningsalternativer. Linjeberegninger for både horisontal- og vertikalgeometri (tit- og nylfiler eller tilsvarende) skal leveres som en del av produksjonsfilene i tillegg til dwg-filene. R/P skal konstruere og tegne ut geometrisk alle aktuelle linjeføringer som er byggbare. Illustrasjoner bygges opp med grunnlag fra kartverk, 3D-modell og ortofoto. R/P må ta høyde for at ulike alternativer for linjeføring kan være fordelt over flere ulike korridoralternativer.

Tilbudt sporressurs fra prosjekterende forventes å både utarbeide, og bidra inn i, silingsnotat. Sporalternativer som skal til siling bør prosjekteres i 3D-modell som del av beslutningsunderlaget, før alternativ anbefales.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer i Håndbok Digital planlegging - Leveranse. }

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

I noen tilfeller lages også I-tegninger i hovedplan: Føringsveier, fundamentplan og kabler. Se under detaljplan for eksempler på tegninger.

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har eksempel på god løsning som vi kan legge ut her.

Versjonshistorikk

  • Versjon 7. Oppdatert med eksempler og tekstredigering. Gjeldende fra 15.02.2021
  • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
  • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017
  • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
  • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2021/02/24 13:30 av stun