Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Fagområde: Overbygning

Overbygning

Hensikt

Hensikten med denne samlingen beskrivelser og tegninger/modeller er å gi retningslinjer og mer spesifikk beskrivelse av hva som skal leveres for fagområdet Overbygning i hvert plannivå. Innholdet er ikke tilpasset en definert type eller størrelse på prosjektet, så det vil kunne oppstå avvik fra beskrivelsen i de forskjellige prosjekter.

Generelt om prosjektering av overbygningsanlegg

Prosjektering er et omfattende begrep som dekker all planlegging fra arbeid med utredninger og hovedplan til detaljplan, byggeplan og utarbeidelse av beskrivelser og tegninger.

Detaljerte grunnlagsdata er: I banedata fins data for overbygningens komponenter (skinner, sviller, sporveksler, isolerte skjøter, ballast mm.), plattformer, planoverganger, stikkrenner mm.

Den som prosjekterer overbygningsanlegg må ha nødvendig kunnskap til de forutsetninger og krav som stilles gjennom Teknisk regelverk og forskrifter. Det betinger nødvendig opplæring og erfaring i faget. Alle som prosjekterer skal kunne fremvise dokumentasjon på utført tilsvarende arbeide, evt. at prosjekteringen omfatter bruk og veiledning fra person med nødvendig kompetanse. Det er en forutsetning at det velges løsninger som er optimale når det gjelder komfort i trasevalgene. Løsningene skal i tillegg være fremtidsrettede, med bruk av lange overgangskurver og kurveradier innenfor de definerte grenseverdiene.

Traséen er bygd opp av ulike elementer som er bestemt ut fra bl.a. hastighetsparametre og aksellaster. Den som prosjekterer trasé må kjenne til grunnleggende regler, og dokumentere at valg av løsninger er i henhold til dimensjoneringsparametrene. Benyttes dataprogram for å konstruere traséen, må det være kontrollert og godkjent for den bruken.

Traséen består av både vertikalprofil og horisontaltrasé, med tilhørende grenseverdier. Det er krav og regler for hvordan disse ulike elementene passer sammen. Sameksistensen av vertikalprofil og horisontaltrasé må fremkomme av dokumentasjonen i tegninger og tekstdel.

FIXME Før arbeidet kan gjennomføres, må gjeldende teknisk plan og annen grunnlagsdata innhentes. Dette omfatter eksempelvis geodata og oversikt over forhold som krever spesiell behandling (grunnforhold, naturtyper og andre restriksjonsområder m.m). I tillegg må det innhentes status og reguleringsforutsetninger for andre berørte og tilgrensende offentlige arealplaner.

Overbygningen skal være dimensjonert tilstrekkelig for å møte dagens trafikkgrunnlag og en utvikling fram i tid.

Det skal benyttes sjekklister for arbeidet, og det skal gjennomføres kontroll av prosjekteringsgrunnlaget som grunnlag for kvalitetskontrollen.

Det er viktig at overbygning inngår som en del av hele det jernbanetekniske anlegget. Planleggingen skal skje i et samspill med de øvrige jernbanetekniske fagene.

FIXME Legg følgende inn på denne siden et sted (evt lag ny overskrift «Banedata»)

I banedata fins data for overbygningens komponenter (skinner, sviller, sporveksler, isolerte skjøter, ballast mm.), plattformer, planoverganger, stikkrenner mm.

Forhold til offentlig plan (dette kapitlet må ryddes opp i og legges inn på hvert enkelt fag sine sider eller i prosjekteringsprosessen)

Figuren på siden «Planfaser» viser sammenhengen mellom tekniske planer og offentlig planer i UPB-prosessen: Tekniske planer og Offentlige planer

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Om ikke annet fremkommer i kontraktsdokument skal følgende leveres:

  • Innhentede data fra andre etater som har anlegg eller interesser i området.
  • Beskrivelse av eksisterende og nytt anlegg, grensesnitt.
  • Beskrivelse av tiltak i forbindelse med utfordringer i prosjektet, så som snø etc.
  • Planer og tverrsnitt som viser inngrep i terrenget/naturen/miljøet
  • Innmelding av eventuelle dispensasjoner fra Jernbaneverkets Teknisk regelverk
  • Konklusjoner/avklaringer basert på “beste tekniske løsning”

Innspill fra Overebygning til kommunedelplan:...

Innspill fra Overebygning til kommunedelplan:...

FIXME

Følgende er hentet fra opprinnelig tabell kolonne Kommunedelplan:


Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell.

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Innspill fra Overbygning til reguleringsplan:….

Forventninger til utførelse og leveranse

Veiledninger for overbygning


Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/start.1547123942.txt.gz · Sist endret: 2019/01/10 13:39 av roam