Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:utredning:start

Overbygning - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for utredning, den er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Prosjekterende skal:

 • Medvirke til behovsanalyse. Dagens situasjon beskrives og man skal finne utfordringer og problemstillinger. Herunder kartlegge gjeldende strategiske utredninger og mål.
 • Bidra til å definere samfunnsmål og effektmål, men disse skal harmonere med gitte mål fra bestilling. Deretter definere overordnede krav og standarder som er nødvendig for å oppnå målene.
 • Basert på behovsanalysen og kriterier gitt i samfunnsmål og effektmål, utarbeide delkrav for løsningene/konseptene basert på faget.
 • Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger/konsepter, med beskrivelse av prissatte konsekvenser.
 • Delta i konseptanalyse. For store prosjekter er det krav om ekstern kvalitetssikring for konseptvalg, hvilket innebærer at det skal utarbeides en konseptvalgutredning.
 • Delta i usikkerhetsanalyse.

Bane NOR har klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs retningslinjer under Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

 • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
 • Konsekvensbeskrivelse og kostnadsestimat med nøyaktighet innenfor +/-40 %.
 • Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter

Leveransen skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer gitt i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

All prosjektering av overbygning skal være utført slik at andre fag kan nyttiggjøre seg av digitale data for alle løsningsalternativer. Eventuelle linjeberegninger for både horisontal- og vertikalgeometri (tit- og nylfiler eller tilsvarende) skal leveres som en del av produksjonsfilene til leveransen i tillegg til dwg-filer. Alle aktuelle korridoralternativer/linjeføringer skal tegnes.

Prosjekterende sporressurs forventes å både utarbeide silingsnotat og bidra med faglige innspill til dette. Korridor-/traséalternativer som skal til siling må i enkelte prosjekter prosjekteres i 3D-modell som del av beslutningsunderlaget før alternativ anbefales. Illustrasjoner bygges opp med grunnlag fra kartverk, 3D-modell og/eller ortofoto.

Eksempler på utførelse

Versjonshistorikk

 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdatert etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Kvalitetsmessige endringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/utredning/start.txt · Sist endret: 2019/02/28 11:46 av tuin