Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:tele:utredning:start

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Utredning Tele

Krav til utførelse

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av teleanlegg i en utredningsfase. Det er imidlertid nødvendig å utarbeide tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke til behovsanalyse med beskrivelse av dagens situasjon med sentrale utfordringer og problemstillinger. Herunder kartlegge gjeldende strategiske utredninger og mål.
  • Bidra til å definere samfunnsmål og effektmål med bakgrunn i faglige prinsipper. Herunder definere en standard og overordnede krav som er nødvendig for å oppnå disse målene.
  • Basert på behovsanalysen og kriterier gitt i samfunnsmål og effektmål, utarbeide delkrav for løsningene/konseptene utfra faglige hensyn.
  • Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag med beskrivelse av prissatte konsekvenser.
  • Medvirke til usikkerhetsanalyse og konseptanalyse.

Det stilles detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse.

Krav til leveranse

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
  • Konsekvens- og kostnadsanalyse med nøyaktighet innenfor +/-40 %
  • Det utarbeides normalt ikke egne tegninger for teleanlegg i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet. Skisser og fagmodell som synliggjør faglige prinsippløsninger og konsepter skal utarbeides etter beskrivelse gitt i Tegningsleveranser.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men framkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/utredning/start.1545910602.txt.gz · Sist endret: 2018/12/27 12:36 av akhshe