Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:detaljplan:b

Detaljplan B: Oversiktstegning

Oversiktstegningen skal gi oversikt og være referanse for C- og D-tegningene. Informasjonsmengden på B-tegningene bør tilpasses dette. Oversiktstegningene skal vise situasjonsplanen i plan, evt. med profil i øverste del av tegningen. Det benyttes kartgrunnlag med tilpasset nøyaktighet og innhold slik at selve utbyggingstiltaket fremkommer tydelig i tegningen og har en god lesbarhet. Målestokken kan være fra 1:2000 til 1:10 000 avhengig av hensikt og innhold i prosjektet.

I større prosjekter med behov for mange oversiktstegninger bør en av tegningene vise hele det aktuelle planområdet, og vise beliggenheten i forhold til tettsteder og eventuelle referansesteder slik at det blir enkelt å orientere seg i området. Som grunnlag for oversiktsplanen benyttes det kart eller ortofoto. Målestokken tilpasses området som skal vises og kan variere fra 1:10 000 til 1:250 000.

I prosjekter med flere tegningene bør kartet orienteres slik at banens laveste kilometer er til venstre i tegningen. I prosjekter med behov for bare en oversiktstegning kan kartet orienteres mot nord.

Tegningen skal vise jernbanetraseen til det valgte alternativet med riktig betegnelse. Profilnummer påføres for hver 500 meter og påføres avgrensningsmerker. Planen skal påføres nødvendige tilhørende anlegg som stasjoner, tunnel, konstruksjoner med navn. Alle nødvendige adkomst og rømningsveier, deponi, massetak og riggområder og tekniske områder skal inntegnes på tegningen. Kommunegrenser med kommunenavn og alle stedsnavn skal påføres, sammen med stedsnavn, retning til nabostasjoner og annen viktig informasjon.

Tegningen inneholder data fra ulike fag, noe som betyr at oversiktstegningen må utarbeides som et resultat av et tverrfaglig samarbeid. Det betyr også at det kan være det faget som har best innsikt i prosjektet og med best kontakt med de øvrige fagene som bør utarbeide tegningen. Men dette må fremkomme i leveransen av oppgaven.

Eksempeltegninger

[detaljplan_b1.pdf] Tegningen viser en oversikt over prosjektet i målestokk 1:2500. Det er valgt å vise plan og profiltegning av sportraseen for å synliggjøre tiltakets omfang. Beredskapsplass og evt. deponi/ riggområder og anleggsveier vises. Sporet er tegnet i to fager med rød (242) eller blå ( 170) farge og tykkelse 0,5 mm.
[detaljplan_b2.pdf] Tegningen viser en oversikt over Frogner stasjon i målestokk 1:5000. Det er valgt å vise mye detaljer og tekst på tegningen noe som kan gjøre tegningen litt overlesset med informasjon. Det mangler påtegning av anleggsveier og riggområde, bruer og stasjonsområder, noe som burde ha vært vist. I tillegg så er kartutsnittet stort over områder som ikke inngår i prosjektet noe som gjør at tegningen blir stor og tung, noe som bør unngås.
[detaljplan_b3.pdf] Tegning over Jensrud kryssingsspor i målestokk 1:5000. Tegningen er vist med et stort kartutsnitt utenom prosjektert område og det burde ha vært vurdert en mindre målestokk for å gjøre tegningen mer lesbar. Stedsnavn er påført og anleggsveier og riggområde er vist.
[detaljplan_b4.pdf] Tegningen er tegnet i målestokk 1:3000 og viser et anlegg i sentrum der kartet bare viser vei og vanninformasjon. Det er benyttet farger og gråtoner for å gjøre kartet lettlest. Adkomst, omlagt vei, parkeringsplass og riggområder er vist. Trasedata er ikke vist men kartutsnitt og kartreferanser til detaljkartene er påført.
[b-dp-ub_001.pdf] Tegningen viser en av 4 oversiktstegninger i prosjektet Holm-Nykirke. Den er tegnet i målestokk 1:5000 og viser både plan og profilet i strekningen. En del av trasedataene og traselinjene er forenklet for å gjøre tegningen mer lettlest. Tilgrensende område og stedsnav er påtegnet planen.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/detaljplan/b.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe