Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:banelegeme:detaljplan:c

Detaljplan C: Plan og Profil

C-tegningen er en viktig tegning som skal gi informasjon om alle vesentlige elementer i planen. Ved mye informasjon, som gjør at tegningen blir vanskelig å lese, kan andre tegninger erstatte detaljer i tegningen.

Tegningen skal bestå ut av en plan og en profildel. Prosjektet kan bestå ut av flere tegningsutsnitt for å dekke hele området. Rekkefølgen av tegningen bør være logisk oppbygd med overlapp mellom kartene. Tegningen skal orientere seg med laveste km mot venstre, og stigende km mot høyre. Det kan bety at nord ikke vises oppover i kartet.

Normalt er plandelen fremstilt i målestokk 1:1000 der bakgrunnskartet er tilrettelagt for å orientere seg i området hvor kartet er gjort godt lesbart uten å gjøre tegningen blir overlesset av informasjon. Kartet skal være påført koordinatnett, nordpil og være utformet i henhold til NS-EN-15016-1, 2 og 3, og Teknisk regelverk sine krav til håndtering og utforming av teknisk dokumentasjon.

Profildelen skal normalt fremstilles i den samme lengdemålestokken som plandelen, men med skalering av høydemålestokk 1:5. Overkant laveste skinne er normalt høydereferanse. Profildelen bør også påtegnes viktige konstruksjoner, andre jernbaner eller veger.

Eksempeltegninger

Eksempel på en tegning i målestokk 1:1000 av et hensetningsområde med mye detaljer og informasjon. Kartet er duset ned for å øke lesbarheten Det er utarbeidet en tegnforklaring som er vist i egen ramme. Tegningen mangler kildehenvisning.
Viser en tegning over en av to deler av et enkelt kryssingsspor i målestokk 1:1000. Kartet i bakgrunnen er duset svært mye slik at denne blir borte i tegningen og hensikten med å kunne kjenne seg igjen i terrenget hindres. Teningen mangler referansehenvisning. Enkelte tekst for detaljer er påført for å øke informasjonsverdien.
Tegning i målestokk 1:1000 av innkjøringen til et stasjonsområde med en del detaljer og med en konstruksjon over ei elv. Tegningen er vist med blå farge på spor. Det er en egen tegnforklaring i ramme nederst i tegningen.
En deltegning i målestokk 1:1000 som en av til sammen 22 C-tegninger i prosjektet. I rammer nederst i tegningen er det vist en oversiktstegning med rammer av de øvrige tegningene. I tillegg så er det påført en tegnforklaring. Sporet er vist i planet med og profilet med standard påskrift og linjetyper. Det er påført en mengde tekst og for øvrige tiltak og konstruksjoner i tegningen.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/banelegeme/detaljplan/c.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe