Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:geoteknikk:forventninger

Geoteknikk - Forventninger til innhold i leveranser

Oppstart

R/P skal gjøre seg kjent i oppdragsområdet ved befaring og innhente data fra tidligere utførte geotekniske grunnundersøkelser i området. R/P skal innhente kvartærgeologisk kart og aktsomhetskart over prosjektområdet som viser kvikkleire-aktsomhetssoner kartlagt av NVE og SVV, se også databasen NADAG. R/P skal sammenstille nevnte underlag i et kart for å gi oversikt og danne grunnlaget for eventuelt å planlegge undersøkelsesprogram i oppdraget. R/P skal vurdere om det er behov for å utføre supplerende geotekniske grunnundersøkelser før geoteknisk prosjektering utføres. Bane NOR skal godkjenne boreplan for supplerende grunnundersøkelser før undersøkelsene utføres.

Grunnundersøkelser og datarapport

Avrop på denne avtalen kan inneholde utførelse av grunnundersøkelser. Geotekniske grunnundersøkesler skal utføres i henhold til europeiske og norske standarder (NS-EN) og til Norsk Geoteknisk Forenings veiledninger for utførelse av felt- og laoratorieundersøkelser. Det skal utarbeides datarapport fra geotekniske grunnundersøkelser, med karttegning som viser hvor grunnboringer er utført og i tillegg tegninger som viser resultater fra alle felt- og laboratorieundersøkelsene.

Krav til innhold og oppsett for datarapporter fra geotekniske grunnundersøkelser finnes i Bane NORs tekniske regelverk 520, se kapittel 4, avsnitt 5.3, vedlegg e.

https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav/Vedlegg/Geoteknisk_dokumentasjon_del_2

Utførte grunnundersøkelser skal i tillegg til levering til Bane NOR også leveres til NADAG.

Beregninger

R/P skal levere beregninger i hht. Bane NORs tekniske regelverk og Eurocode 7 på grunnlag av resultater fra både tidligere og nye grunnundersøkelser i prosjektområdet:

  • Beregningsmessig stabilitet av fyllinger og skjæringer
  • Konsolideringssetninger under fyllinger og under konstruksjoner
  • Alternative fundamenteringsløsninger for bruer og konstruksjoner
  • Beregne og vurdere områdestabilitet
  • Jordskjelvberegninger i henhold til Eurocode 8.

Fagrapport

På grunnlag av resultater fra tidligere og nye felt- og laboratorieundersøkelser skal R/P redegjøre for følgende forhold i fagrapport:

  • Prosjekteringsforutsetninger, også dimensjonerende jordparametere, for alle geotekniske beregninger
  • Geotekniske vurderinger på grunnlag av utførte beregninger av stabilitet og setninger etc.
  • Beskrivelse av løsninger samt utførelse. Program for kontroll av utførelse.
  • Områdestabilitet, vurdere behov og beskrive alternative former for tiltak
  • Beskrive arealbehov og båndlegging i prosjektets byggefase og permanentsituasjonen.

Det er avgjørende viktig for Bane NOR å ha mulighet til å velge blant flere ulike metoder for grunnforsterkning vurdert opp mot sikkerhet, anleggsteknisk kompleksitet, rasjonell anleggsdrift, konsekvenser for driftssatt jernbane og kostnader. R/P skal i Fagrapport geoteknikk beskrive, beregne og vurdere flere alternative løsningsmetoder for gjennomføring av de planlagte byggetiltakene. Alternative løsninger skal dekke prosjektenes behov og kan være grunnforsterkning, støttekonstruksjoner, fundamenteringsløsninger, setningsreduserende løsninger, spuntkonstruksjoner, og/eller andre tiltak som gir akseptabel sikkerhet mot grunnbrudd og akseptabel setningsutvikling for det ferdigbygde og driftssatte jernbaneanlegget.

R/P skal utarbeide fagrapport geoteknikk med tegningsvedlegg i henhold til kravene i Bane NORs tekniske regelverk 520 Underbygning, Prosjektering og bygging, kapittel 4, * Generelle tekniske krav, avsnitt 5.3 Krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering, vedlegg g og h.

Bidrag til hovedrapport for teknisk hovedplan

Hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal inneholde et oversiktlig kapittel om grunnforhold og geoteknikk samt anbefalinger om eventuelle forsterkningstiltak. Det må vises til relevante fagrapporter, karttegninger og geotekniske tegninger. R/P er ansvarlig for å bestille uavhengig kontroll.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/geoteknikk/forventninger.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe