Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:hydrologi:hovedplan

Hydrologi - Hovedplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for tele. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for hovedplan som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til [digitalplan:grunnlagsdata|Grunnlagsdata]].

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Oppstart

R/P skal gjøre seg kjent i oppdragsområdet ved befaring og identifisere aktsomhetssoner (hensynssoner) for flom- og erosjonsfare. Potensiell fare skal kartlegges. Det er viktig at R/P tar stilling til følgende punkter:

 • Sammenstilling av informasjon om kjente aktsomhetssoner
 • Planen skal vurdere de mest sårbare områdene m.h.t flom og vann på avveie.
 • Kartlegging av eksisterende stikkrenner og andre dreneringstiltak (vær ekstra obs på kritiske punkter der oversvømmelse som følge av for liten dimensjon eller gjentetting kan føre til skader).
 • Arealbruk og inngrep i vannveiene
 • Kartlegging av tidligere hendelser og skader
 • Planlagt utbygging skal ikke forverre situasjonen for nedstrøms interesser, jf. PBL § 28.1 og TEK 10 kapittel 7. Dersom utbyggingen vil forverre situasjonen for nedstrøms interesser skal risikoreduserende tiltak vurderes

Kart og beregninger

Aktsomhetssoner (hensynssoner) for flom- og erosjonsfare skal vises i kart. R/P skal gjennomføre beregninger av dim. vannføring for aktuelle nedbørfelt og kapasitet for dreneringssystemet (i henhold til Bane NORs tekniske regelverk). De aktuelle nedbørfeltene skal vises i kart.

Fagrapport

R/P skal redegjøre for følgende forhold i fagrapport:

 • Aktsomhetssoner for flom- og erosjonsfare skal beskrives og begrunnes for alle nedbørsfelt.
 • Beregne dimensjonerende vannføring i aktuelle nedbørsfelt etter krav i TRV.
 • Beregnekapasitet for dreneringssystemet, med utgangspunkt i resultater fra beregning av dim. vannføring (tilsig).
 • Vann på avveie / overvann skal beskrives og vises i flomvegskart.
 • Vurdere risikoreduserende tiltak med en påfølgende prioritert anbefaling.
 • Foreslå løsninger for dreneringssystemet langs hele traseen.
 • Illustrasjoner fra 3D-modell, kartverk og ortofoto skal legges som vedlegg.
 • Beregninger / metode skal fremkomme i dokumentet. Faglig skjønn og valg av parametere skal begrunnes.
 • Flom- og erosjonsfare skal være beskrevet og ivaretatt på aktsomhetsnivå.
 • Flom- og erosjonsfare skal inngå i KU og ROS.

Bidrag til hovedrapport for teknisk hovedplan

Hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal gi en oppsummering av fagnotatet med beskrivelse av flom- og erosjonsfare for alle alternativ. Det forventes at R/P gir råd/forslag til løsninger for dreneringssystemet langs hele traseen. R/P må gjøre en vurdering av risikoreduserende tiltak og gi en prioritert anbefaling. Det skal henvises til relevante fagrapporter og karttegninger.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

 • Faglig bidrag til dokumentet «Teknisk Hovedplan» med beskrivelse av bl.a.:
  • Eksisterende og nytt anlegg
  • Systemgrensesnitt mot andre fag
  • Løsninger med konsekvenser for de ulike alternativene
  • Konklusjoner og anbefalinger

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som et eksempel på en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/hydrologi/hovedplan.txt · Sist endret: 2019/03/04 14:04 av stun