Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:konstruksjoner:hovedplan

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Bru, tunnel og konstruksjoner - Hovedplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for tele. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for hovedplan som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives i en hovedplan, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende innmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmaterialet.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til [digitalplan:grunnlagsdata|Grunnlagsdata]].

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Prosjekterende skal oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets stabilitet, frostsikring, bæreevne mm. Fagområdet innebærer minimum:

  • Nærhet til høyspenningsanlegg (jordingsproblematikk/utisolering)
  • Evakuering av reisende
  • Vedlikeholdsvennlighet og adkomst ved befaring

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

For prosjekter som omfatter bru og/eller byggeforhold skal prosjekterende etablere alternative bruløsninger med plan, tverrsnitt og angivelse av konstruksjonsmaterialer. R/P må legge ved enkle beregninger som gir vilkår for bruen, slik som grunnforhold, egenvekt på bru, trafikklast over brua, kjørbar profil (under og over brua). Fagrapporten skal inneholde en tekstdel som beskriver anleggsgjennomføring, herunder behov for spordisponering/togfrie perioder, om brukonstruksjonen løftes eller skyves på plass osv. Med den tekstlige redegjørelsen skal det følge med tekniske vurderinger / begrunnelse for valg av tekniske løsninger (fordeler og ulemper). Kostnader for alle aktuelle alternativer til bruer og konstruksjoner skal fremkomme i kostnadsestimatet. Hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal drøfte og begrunne valgte løsninger med henvisning til fagrapporten.

Forventninger til fagkompetanse

Tilbudt ressurs må ha relevant utdanning innen konstruksjonsteknikk, byggfag, anleggsfag eller tilsvarende. Det forventes at tilbudt ressurs har erfaring med prosjektering av bruer og konstruksjoner nær eller som del av jernbane. R/P må oppgi en kontaktperson (senior) ved særskilt krevende konstruksjoner og/eller byggeforhold.

Eksempel på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Fagmodell konstruksjon

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

/var/www/wiki/data/pages/fag/underbygning/konstruksjoner/hovedplan.txt · Sist endret: 2021/06/18 12:49 av trapho