Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:konstruksjoner:utredning

Bru, tunnel og konstruksjoner - Utredning

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for overbygning. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for utredning som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata for å kunne avdekke alle påvirkninger, muligheter og konsekvenser.

Plangrunnlag etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Prosjekterende skal skissere opp alternative bruløsninger, tunneler og konstruksjoner med oversiktstegninger og etablere 3D-terrengmodell dersom relevant.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under (Håndbok Digital planlegging): Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Leveranse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

  • Fagnotat med behovsanalyse, funksjonskrav og forutsetninger.
  • Kart og beregninger: Flom- (oversvømmelse og flom i bratte vassdrag) og erosjonsfare skal vises i modell/kart.
  • Skisser over brukonsept og fagmodell etter beskrivelse gitt i Tegningsleveranser.

Eksempler på utførelse

I tillegg skal følgende teknisk dokumentasjon som minimum leveres:

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/konstruksjoner/utredning.txt · Sist endret: 2019/03/01 11:19 av akhshe