Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:va_detaljplan

VA-anlegg - Detaljplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives prosjekteringsprosessen for detaljplan og som er felles for alle fag:

Forventninger prosjektering

Fagspesifikke beskrivelser

Prosjekteringen av VA-anlegget skal utføres etter ledningseiers eller felles VA-norm. Det forventes at modell fra hovedplan/reguleringsplan videreføres. Hvis det har oppstått endringer i forutsetningene, skal det eksplisitt fremgå hva som må utføres og omfanget av arbeidet, og avklares med oppdragsgiver.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Fagområdets leveranse i planfasen er en illustrert fagrapport, en detaljert plan samt en 3D/BIM modell traséer, kumplassering og kumtype (vann, spillvann og overvann). Brannkummer skal angis særskilt og 3D/BIM modell skal også vise plassering av kumskilt og også det korrekte skiltet. Fagrapporten skal gi en begrunnet, beskrivelse av ledningstraséer og tekniske installasjoner i forhold til Jernbanen og de omkringliggende områder. Kummer i 3D/BIM modell skal inneholde alle deler som utgjør en kum og alle deler som må bygges innvendig i kummen i forhold til det mediet som passerer igjennom kummen. Der det hentes ut tegninger av kummer skal tegningene ha en detaljeringsgrad som viser alle deler samt at tegningen skal inneholde en liste over alle deler.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Eksempler på tegninger

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/va_vei/va_detaljplan.txt · Sist endret: 2019/03/04 14:02 av stun