Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:va_vei:va_hovedplan

VA-anlegg - Hovedplan

Forventninger til prosjektering

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for tele. I tillegg beskrives prosjekteringsprosessen for hovedplan som er felles for alle fag:

Forventninger til prosjektering i hovedplan

Fagspesifikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging - Utførelse.

Det er normalt ingen detaljert leveranser i hovedplan. Unntaket er der det er store omlegginger som kan medføre kostnader som kan medvirke til valg av alternativ.

Fagområdets leveranse i planfasen vil da være en illustrert fagrapport og eventuelt en rammeplan samt en enkel 3D modell som viser traséer, kumplassering og kumtype (vann, spillvann og overvann). Brannkummer angis særskilt. Fagrapporten skal gi en overordnet, begrunnet, beskrivelse av plasseringen av ledningstraséer og tekniske installasjoner i forhold til Jernbanen og de omkringliggende områder. Fagrapporten skal angi de krav det lokale Brannvesen har satt til utbyggingen, unntak fra dette er jernbanelinjer utenfor tettbygde strøk. Plassering av tekniske løsninger som kummer og pumper skal være vurdert ut i fra tilgang til dem for vedlikehold uten at det skal forstyrre trafikken til og fra stasjoner eller togtrafikken på linjen.

Fagrapporten skal gjøre en vurdering av arbeidsforholdene i forbindelse med vedlikehold på tekniske deler i kummer, vurderingen skal være kortfattet og skal angi en minste innvendig diameter for kummer. Fagrapporten skal inneholde en vurdering for plassering av avslutning til varerør som planlegges, det skal i vurderingen tas hensyn til utformingen av overflaten som kan bli berørt ved oppgraving for å komme til varerør.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Leveranse.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/va_vei/va_hovedplan.txt · Sist endret: 2019/03/04 13:59 av stun