Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:regplan:forurensing

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Reguleringsplan Forurensing (luft/vann/grunn)

Plangrunnlag

Før arbeidet kan gjennomføres, må gjeldende teknisk plan og annen grunnlagsdata innhentes. Dette omfatter eksempelvis geodata og oversikt over forhold som krever spesiell behandling (grunnforhold, naturtyper og andre restriksjonsområder m.m). I tillegg må det innhentes status og reguleringsforutsetninger for andre berørte og tilgrensende offentlige arealplaner.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Krav til utførelse

Det stilles strenge og detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde, og hvordan resultatet skal utformes. Dette for at arbeidet skal inngå i en tverrfaglig prosess. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Krav til leveranse

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse

Der forurensningsloven retter seg mot en enkelt virksomhets utslipp, gir plan- og bygningsloven kommunen en mulighet til å se utslippene i en større arealmessig sammenheng. Forurensningsloven § 2 nr 2, om samordning, bestemmer at forurensningsmyndighetene skal samordne sin virksomhet med planmyndighetene slik at planlovgivningen sammen med forurensningsloven brukes både for å unngå og begrense forurensning og avfallsproblemer. Kommunen kan med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-7 nr 3, om bestemmelser i reguleringsplan, sette grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet. Kommunen kan fastsette reguleringsbestemmelser som gjelder all virksomhet innen et område, for å begrense ulemper som inngår under fagtemaer for ytre miljø. Forurensningsmyndighet vil være fylkesmannen eller Miljødirektoratet, eller i noen tilfeller et kommunalt organ, avhengig av bransje.

  • Konsulenten skal i offentlig plan ved behov innhente bakgrunnsinformasjon og utføre nødvendige undersøkelser som kommunen stiller krav om i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Behovet skal avklares skriftlig med oppdragsgiver som avgjør dette i samråd med kommunen.

Kildehenvisning: Miljødirektoratets veileder TA2553/2009 (http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2553/ta2553.pdf)
Miljødirektoratets veileder 99:01 (http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/kjemikalier/1629/ta1629.pdf)
Miljødirektoratets veileder M-608 (http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M608/M608.pdf)
Vannforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446)
Klassifisering av miljøtilstand i vann (http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/02_2013_klassifiserings-veileder.pdf)
Internkontrollforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127)
Forurensningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6)
Forurensningsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931)
Plan- og bygningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan og bygningsloven)
Bane NOR styringsdokumenter (utførende konsulent plikter å avklare gjeldende styringsdokumenter på forhånd med oppdragsgiver).
Miljøstyring skal bygges inn i øvrig kvalitetsstyringssystem for prosjekter og følge anerkjente prinsipper for arbeid med miljøstyring (ISO 14001 eller tilsvarende).

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell.

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/regplan/forurensing.1545907567.txt.gz · Sist endret: 2018/12/27 11:46 av akhshe