Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:regplan:landskap

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Reguleringsplan Landskapsbilde

Plangrunnlag

Før arbeidet kan gjennomføres, må gjeldende teknisk plan og annen grunnlagsdata innhentes. Dette omfatter eksempelvis geodata og oversikt over forhold som krever spesiell behandling (grunnforhold, naturtyper og andre restriksjonsområder m.m). I tillegg må det innhentes status og reguleringsforutsetninger for andre berørte og tilgrensende offentlige arealplaner.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Krav til utførelse

Det stilles strenge og detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde, og hvordan resultatet skal utformes. Dette for at arbeidet skal inngå i en tverrfaglig prosess. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse

Planleggingen skal utføres i henhold til retningslinjer gitt i Plan- og bygningsloven for å sikre åpne, forutsigbare og inkluderende planprosesser.

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i utarbeidelsen av planprogram.
  • Bidra til planutkast med faglig innhold. Konsekvenser samt midlertidige og varige arealdisponeringer skal beskrives.

Krav til leveranse

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse

I oppstartsfasen skal det utarbeides et innspill til planprogram når det gjelder utredningsbehovet for tema landskapsbilde.

Prosjekter som inkluderer offentlige planer skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven. Særlig formålsparagrafens (§1-1) henstilling til ivaretagelse av estetiske utforming er viktig for dette fagtema. Et viktig grunnlag for reguleringsplanarbeidet er registreringer og analyser. Disse analysene vil delvis overlappe arbeid som gjøres i forbindelse med teknisk hovedplan. Typiske tema som kreves belyst i forbindelse med regulering er

* Kartlegge egne landskap
* Analyser av landskapenes karakter og hvilke krefter og trusler som fører til at de endrer seg
* Fastsette landskapsverdiene og påvirkning på disse.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell.

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De ulike versjonene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/regplan/landskap.1545907660.txt.gz · Sist endret: 2018/12/27 11:47 av akhshe