Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:utredning:stoy

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Utredning Støy og vibrasjoner

Generelt

Plangrunnlag

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes tilstrekkelig bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata for å kunne avdekke alle påvirkninger, muligheter og konsekvenser.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Krav til utførelse

Det stilles detaljerte krav til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Kravene beskrives i Bane NORs retningslinjer (Håndbok Digital planlegging): Krav til utførelse.

Prosjekterende skal:

* Medvirke til å utvikle ulike prinsippløsninger / konsepter gjennom faglige bidrag med beskrivelse av prissatte konsekvenser.

Generelle krav, alle faser:

 • Det skal utarbeides en fagrapport i alle planfaser som vurderer støy- og vibrasjonsforhold der dette er et pliktmessig behov
 • Alle beregninger og målinger skal utføres iht. alminnelig gjeldende praksis og standardiserte metoder, ved usikkerhet rundt dette, plikter utførende konsulent å avklare dette på forhånd med oppdragsgiver. Dette inkluderer detaljgrad på beregningstekniske parametere
 • Støyberegninger for nye jernbanetraséer, utbygging av dobbeltspor og krysningsspor utføres iht. nordisk beregningsmetode for jernbanestøy
 • Støyberegninger for terminaler – begrepet omfatter både hensettingsområder, godsterminaler, stasjoner, driftsbanegårder og driftsbaser – skal utføres basert på nordisk beregningsmetode for industristøy, med fokus på støyende hendelser/aktiviteter. Etter avklaring med oppdragsgiver kan det være aktuelt å benytte forenklet metode for vurdering av ekvivalent støynivå fra stasjonsområder
 • Tiltak skal vurderes i denne rekkefølge; unngå, begrense og til sist avbøte. Unngå tilsvarer å fjerne støyende hendelser, mens begrense omfatter å redusere utbredelsen av støy gjennom tiltak på infrastruktur, kilde eller ved kilde (som voll/skjerm), mens avbøtende vil være lokale tiltak som avbøter støybelastningen lokalt.
 • Vibrasjoner og strukturstøy skal alltid beskrives i fagrapporten. Der det bedømmes å ikke være en miljøkonsekvens som krever ytterligere vurdering, skal det foreligge en faglig begrunnelse for dette
 • I alle planfaser forutsettes det en god norsk språkform på fagrapportene. Rapportene skal være strukturerte og inkludere alle relevante henvisinger, faglig drøfting av skjønnsmessige vurderinger, metodiske tilnærmelser og beregningsteknisk/måleteknisk usikkerhet, samt entydig konklusjon
 • Relevante støysonekart skal utarbeides og alle beregningsmodeller skal oversendes oppdragsgiver i CadnaA-format i alle planfaser

Krav, tiltaksutredningsfase:

 • Fagrapport utføres som grunnlag til konsekvensanalyse
 • Beregningsoppløsning skal være 5x5m eller bedre i områder med tett bebyggelse. Det kan søkes avklaring for bruk av redusert grad av oppløsning, men denne skal aldri overskride 15x15m.
 • For tettbebygde områder med mye hard mark skal dette inkluderes som grunnabsorpsjon i modellen.
 • En overordnet vurdering av strukturstøy og vibrasjoner skal gjøres, med anbefaling for videre arbeid i neste planfase der dette er en potensiell miljøkonsekvens.
 • En overordnet tiltaksvurdering skal utføres, med fokus på tiltak på kilde og infrastruktur for å unngå støyende hendelser og begrense utbredelsen.

Kilder:

Temanord:1996 – Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy Nordisk beregningsmetode for industristøy
Retningslinje t-1442 for behandling av støy i arealplanlegging
Veileder M-128 til retningslinje t-1442 for behandling av støy i arealplanlegging
Konsekvensanalyser (veiledning, håndbok V712) (http://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1132472?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf)

Krav til leveranse

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer: Krav til leveranse.

Følgende dokumentasjon skal leveres:

 • Fagrapport som innspill til konsekvensanalyse.

Eksempler på utførelse

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/utredning/stoy.1545906972.txt.gz · Sist endret: 2018/12/27 11:36 av akhshe