Brukerverktøy

Nettstedverktøy


objektbibliotek:start

Bane NORs Objektbibliotek

Dette er Bane NORs åpne objektbibliotek for prosjektering av jernbanetekniske elementer. Bane NOR ønsker å legge til rette for å prosjektere med modeller, gjennom Håndbok Digital planlegging i Bane NOR, og objektbiblioteket.

Med objektbiblioteket er det mulig å forenkle prosjekteringen ved å benytte det tilgjengelige standardobjekt til modellprosjektering av jernbanetekniske anlegg.

Det rettes en takk til alle som har vært med på å kommentere og kvalitetssikre foreløpige versjoner.

Vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger om feil og forbedringer som kan bidra til å lage et bedre objektbibliotek.

Du finner et utvidet Objektbibliotek som er under utvikling som inneholder en del flere objekter enn det opprinnelige objektbiblioteket. Dette er ikke gjennomgått og må brukes med forsiktighet. Du finner det nye objektbiblioteket-2 her.

Forutsetning for bruk

Ved bruk av biblioteket aksepterer brukeren disse forutsetninger:

Bruken av biblioteket fritar ikke den prosjekterende for det ansvar som ligger i å kvalitetssikre leveransen. Objektene som ligger tilgjengelig er bare å anse som veiledende. Detaljer om utforming, størrelser og plasseringen av objektene/ elementene er ikke å se som dokumenterte, da dette kan variere fra anlegg til anlegg. Utforming, type og størrelse av objektene må kontrolleres før bruk, særlig der det er begrenset areal for plassering. Bane NOR påtar seg ikke ansvar ved feil eller uoverensstemmelser med objekter i biblioteket.

Ansvaret for at objektene har det nødvendige volum for plassering i anlegget vil fortsatt ligge til den som prosjekter. I mange tilfeller vil det være knapphet på arealer innen anlegget, og derfor viktig at objektene blir kontrollert for dette.

Forutsetningen for at biblioteket skal fungere, er at det skal utvides etter hvert som flere objekter blir utviklet i ulike prosjekter. Ved bruk av biblioteket forplikter det at nye objekter sendes til Bane NOR for innlegging i biblioteket. Det er en forutsetning at disse da kan benyttes vederlagsfritt for alle samarbeidspartnere til Bane NOR. Nye objekter og andre kommentarer kan sendes til prosjekteringsveileder@banenor.no.

Objekter

objekter uten metadata Du kan laste ned en zip-fil med alle objektene: objektbibliotek.zip (Vær oppmerksom på at objektbiblioteket vil bli oppdatert fortløpende)

Individuelle objekter kan lastes ned fra oversikten i alle objekter, eller ved å velge fagområde:

Objekter

Objekter med metadata

Objekter uten metadata (eldre versjon)

Format

Objektbiblioteket er så langt bare tilgjengelig i AutoCad sitt DWG format, versjon 2013.

Objektene er bygd opp som volumer i SOLID. Avvik kan forekomme.

Objektene er tegnet med følgende parameter:

 • View top
 • Desimal med precison 0.000
 • Units meters
 • Angel Grads precision 0g, clockwise
 • Scale 1:1
 • LTscale 1
 • Insunits 6
 • Hpscale 1
 • Hpspace 1
 • Thickness 0,000
 • Measurment 1

Objekttype-ID

For å kunne koble modellen opp mot eksterne databaser, og gi en god struktur i modellen, så bygges modellen opp etter en standard objekttype-ID. Det er utarbeidet en utvidet tabell som viser oppbygging og struktur av objekttype-ID for objekter innen jernbanetekniske fag. Denne er vist i objekttypeliste.xlsx Tabellen er under utvikling og endringer kan komme uten forhåndsvarsel.

Hvert objekt er tegnet med to lag. Et lag med objektettype-ID, som omfatter volumobjektet, og et lag med bare det tilhørende objektets referansepunkt.

<objekttypeID> eks. 45247045

R_<objekttypeID> eks.R_45247045

For mange av objektene vil det utarbeides spesifikk tilleggsinformasjon. Det er et mål at alle objektene skal tillegges informasjon som kan følge prosjektet fra start til å ende som sluttdokumentasjon. Det vil være avhengig av at det utvikles programmer, og at nødvendig standard for at slik informasjon kan overføres.

Oppbygging og regler som er brukt for referansepunkter blir bestemt ut fra den respektive objektkatalogen for det gjeldende fag.

Objekt-ID

Ved innsetting av objektene fra objektbiblioteket vil du få spørsmål om å legge inn objektets ID. Dette er en kode som benyttes i forbindelse med lagringen av modellen i Bane NOR sin driftsdatabase, Banedata. Koden blir generert av Banedata som en unik identitet. Men om prosjektet er i en tidlig prosjektfase så har det ikke blitt generert en ObjektID. Da må prosjeketet etablere et midlertidig identitessystem for de ulike objektene.

Standard filformater

Prosjektet data overføres i standard filformat LandXML, eller et annet avtalt filformat, og det originale produksjonsformatet. Det arbeides med å utvikle en tilpasset åpen standard med muligheter for å overføre alle nødvendige data fra modellen.

SOSI standarden del 2

SOSI_Bane_4.5_(høringsversjon)

SOSI_Ledning_4.5 (for elektriske komponenter og VA anlegg)


Send tilbakemelding på denne siden

objektbibliotek/start.txt · Sist endret: 2021/06/29 09:58 av stun